0 %

Библиотека онколога

22.03.2017

Cover_1

Базалицька С.В. Чоловіча неплідність в Україні: особливості пато- і морфогенезу: монографія / С.В. Ба­залицька. – ​Київ: Чет­вер­та хвиля, 2016. – 262 с.
У монографії висвітлюються пріоритетні наукові напрями дослідження чоловічої неплідності. Викладено результати аналізу етіологічних факторів і комплексного дослідження патогенетичних механізмів чоловічої неплідності, розкрито питання молекулярно-клітинних механізмів порушень сперматогенезу при різних формах захворювання, визначено закономірності патоморфозу чоловічої неплідності, індукованого довготривалим впливом малих доз іонізуючого опромінення, обґрунтовано зв’язок порушень сперматогенезу з екологічними факторами в Україні та канцерогенезом яєчка, а також представлено нові діагностичні методи, практичні рекомендації та лабораторно-діагностичний алгоритм, що дозволяють покращити ефективність діагностики і лікування захворювання.
Монографія забезпечує науковою інформацією спеціалістів, які займаються питанням чоловічої неплідності, розрахована на урологів, андрологів, патологів, патофізіологів, лікарів-­лаборантів, а також буде корисною для лікарів інших спеціальностей.

Cover_6

Медико-соціальна експертиза при онкологічних захворюваннях: навчальний посібник / І.М. Бондаренко [та ін.]; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. – ​Дніпро: Ліра, 2016. – 424 с.: табл.
У книзі з урахуванням сучасних досягнень клінічної онкології висвітлено методичні підходи до визначення тривалості тимчасової непрацездатності і груп інвалідності в онкологічних хворих залежно від стадії захворювання, характеру, наслідків і ускладнень проведеного лікування та професії хворого; наведено сучасні класифікації злоякісних новоутворень, медичні форми, які використовуються в онкології, сучасні методи лікування онкологічних хворих та можливі їх результати і наслідки. Значну увагу приділено методиці визначення обмежень життєдіяльності хворих з онкологічною патологією.
Посібник рекомендовано для використання лікарями-експертами онкологічних МСЕК і ЛКК онкологічних закладів, лікарями ЛПЗ, лікарями-інтернами та студентами вищих медичних закладів.

 

Cover_2

Діагностика мієлоїдних ново­утворень і гострих лейкозів: на­уково-методичний посібник / Д.Ф. Глузман [та ін.]; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Ка­вецького НАН України. – ​Київ: ДІА, 2016. – 124 с.: іл., табл.
Науково-методичний посібник присвячений актуальним пи­танням сучасної діагностики мієлоїдних новоутворень і гострих лейкозів згідно з класифікаціями ВООЗ (2008; 2016) із застосуванням цитоморфологічних, цитохімічних методів, імунофенотипування і молекулярно-генетичного аналізу.
Модернізована класифікація ВООЗ на сьогодні включає такі нозологічні форми: вісім типів мієлопроліферативних ново­утворень; п’ять типів мієлодиспластичних / мієлопроліферативних новоутворень, в тому числі новий підтип – ​рефрактерна анемія з кільцевими сидеробластами і тромбоцитозом; сім форм мієлодиспластичних синдромів з новими найменуваннями; 25 підтипів гострих мієлоїдних лейкозів; новоутворення із бластних плазмоцитоїдних дендритних клітин; гострі лейкози невизначеного походження; В- і Т-лімфобластні лейкози/лімфоми. Уточнене виділення окремих форм захворювання важливе в прогностичному плані і суттєво впливає на результати таргетної терапії. Представлено методи цитохімічного та імуноцитохімічного лабораторних досліджень клітин крові й кісткового мозку, а також протоколи з виявлення химерного гена BCR-ABL і мутацій в його кіназному домені, мутацій у генах JAK2, CALR, MPL.
Дане видання має на меті ознайомлення широкого кола спеціалістів – ​гематологів, онкологів і лікарів-лаборантів з питаннями новітньої класифікації пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин, впровадження сучасних методів діагностики в роботу онкогематологічних відділень обласних і міських лікарень МОЗ України.

Cover_3

Довгий І.Л. Захворювання периферичної нервової системи: у 3 т. Т. 1 / І.Л. Довгий; за ред. Н.К. Свиридової. – ​Київ: Білоцерк. книжк. ф-ка, 2016. – 720 с.: табл., іл.
Діагностика захворювань периферичної нервової системи вимагає широкої клінічної ерудиції від лікарів, тісної взаємодії з лікарями різних спеціальностей і визначає лікувальну тактику та її успіхи. Основою для встановлення діагнозу у терапевтів і хірургів є огляд, пальпація, перкусія, аускультація. Проте спинний і головний мозок недоступні для обстеження за допомогою цих методів. Лікарі повинні володіти анатомо-фізіологічним зором.
У першому томі висвітлено коло питань, що стосуються анатомо-фізіологічних властивостей та класифікації периферичної нервової системи, патогенезу і етіології захворювань ПНС. Чільне місце відведено особливостям збору анамнезу, функціональним та інструментальним методам обстеження, диференційній діагностиці та визначенню клінічної картини захворювань ПНС. В одному з розділів книги розглядається питання діагностики пухлин хребта – ​плазмоцитоми, гемангіоми, остеокластоми, хордоми.
Підручник призначений для практикуючих лікарів різних спеціальностей, насамперед, сімейних лікарів, невропатологів, ортопедів, нейрохірургів, мануальних терапевтів, рефлексотерапевтів, фізіотерапевтів, реабілітологів, лікарів ЛФК, може слугувати додатковим навчальним посібником для студентів медичних вузів.

Cover_4

Ионизирующая радиация и онкогематологические заболевания / В.Ф. Чехун [и др.]; под ред. В.Ф. Чехуна, Д.Ф. Глузмана; Ин-т эсперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – ​Киев: ДИА, 2016. – 284 с.: ил.
В литературе, особенно последних десятилетий, приводятся результаты многочисленных исследований, убедительно подтверждающие непосредственную связь между воздействием ионизирующей радиации и возникновением опухолей и лейкозов. Вместе с тем в вопросе роли радиации в развитии гемобластозов остается много неясных и нерешенных проблем. Это касается наличия или отсутствия пороговой дозы, повышения заболеваемости теми или иными формами гемобластозов при интенсификации мутагенного действия радиации, отсутствия ­специфических признаков радиационных лейкозов.
В книге рассматриваются вопросы, касающиеся опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной тканей, возникновение которых обусловлено действием на организм внешнего и внутреннего облучения. Отдельные главы книги посвящены экспериментальным радиационным лейкозам; гемобластозам, связанным с различными аспектами применения ионизирующей радиации в медицине; лейкозам у переживших атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки и у участников испытаний ядерного оружия; онкогематологическим последствиям аварии на ЧАЭС. Создание электронной базы данных и использование архива препаратов (мазки крови и костного мозга обследовавшихся на протяжении многих десятилетий больных) Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины может служить основой для проведения в будущем углубленных молекулярно-эпидемиологических исследований радиационно-ассоциированных гемобластозов.
Рассчитано на врачей-онкологов, гематологов, радиобиологов, научных работников и студентов.

Cover_5

Кириленко І.І. Захво­рювання слизової оболонки ротової порожнини: навчальний посібник / І.І. Кириленко, І.В. Палійчук, М.М. Рожко. – ​Київ: ВСВ «Медицина», 2016. – 352 с.
У навчальному посібнику висвітлено загальні анатомо-фізіологічні особливості будови слизової оболонки ротової порожнини, подано стислу характеристику патоморфологічних процесів в епітелії слизової оболонки ротової порожнини в разі порушення нормального ороговіння епітелію, запальної інфільтрації та гіпертрофії, детально описано елементи ураження слизової оболонки ротової порожнини, алгоритм обстеження хворих, що включає в себе достатній комплекс необхідних і доступних методик. Детально розглянуто питання клініки з ілюстрацією різних патологічних проявів слизової оболонки ротової порожнини, захворювань губ, хвороб язика, передраку слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ, прояви алергійних станів, дерматозів, зумовлених аутоімунними компонентами, а також змін слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних інтоксикацій та захворювань органів і систем організму, у тому числі при раку шлунка, лейкозах, лімфогранулематозі.
Для лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, студентів.

Cover_7

Современные международные классификации опухолей лимфоидной и кроветворной тканей / Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. – ​Киев, 2016. – 48 с.
Представлены злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, вошедшие в Модер­ни­зи­рованную классификацию ВОЗ (пересмотр 2016 года), в Международную классификацию болезней (ICD‑10 2016, Current version) и Международную классификацию болезней для онкологии (IARC/WHO Committee, ICD-O‑3-2011). Приведены топографические и морфологические коды отдельных нозологических форм гемобластозов, уточненная современная диагностика которых основывается на учете клинических, морфологических иммунофенотипических, цитогенетических и молекулярно-генетических признаков.
Представленные данные сыграют важную роль в формировании единой системы популяционных регистров гемобластозов, позволят сравнивать результаты диагностики и лечения больных в различных учреждениях, расширят возможности участия онкогематологов Украины в международном сотрудничестве.

Подготовлено при поддержке Национальной научной медицинской библиотеки Украины

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

04.12.2019 Діагностика Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы

Популяционный, или массовый, скрининг рака предстательной железы (РПЖ) – ​это определенная стратегия организации здравоохранения, включающая систематическое обследование мужчин группы риска без клинических симптомов. В отличие от него раннее выявление, или оппортунистический скрининг, состоит в проведении индивидуального обследования, которое инициируется самим пациентом и/или его врачом. Основными задачами обеих скрининговых программ являются снижение смертности вследствие РПЖ и поддержание качества жизни пациентов....

04.12.2019 Онкологія та гематологія Брентуксимабу ведотин або препарат за вибором лікаря у лікуванні пацієнтів з CD30-позитивною Т-клітинною лімфомою шкіри (ALCANZA): міжнародне відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ІІІ фази

Т-клітинні лімфоми шкіри є групою рідкісних неходжкінських лімфом з неоднорідними характеристиками, тяжким свербежем і періодичним виникненням інфекційних ускладнень. Найпоширенішими їх формами є грибоподібний мікоз і синдром Сезарі. Щорічна захворюваність на Т-клітинні лімфоми шкіри у США становить приблизно 7,5 на 1 млн. Пізні стадії грибоподібного мікозу та синдрому Сезарі (IIB-IVB) проявляються як шкірні пухлини, еритродермії або позашкірні ураження й асоціюються зі зниженням якості життя та скороченням виживаності порівняно з ранніми стадіями (ІА-ІІА). ...

04.12.2019 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Кисты поджелудочной железы: особенности диагностики, тактика ведения

Весной 2019 г. Всемирная гастроэнтерологическая организация (ВГО) опубликовала новое практическое руководство «Кисты поджелудочной железы», посвященное достаточно непростой и коварной патологии указанного органа. ...

04.12.2019 Онкологія та гематологія Україна проти раку: національна програма онкологічного скринінгу

У роботі форуму взяли участь 298 делегатів конференції, у тому числі експерти – ​онкологи, онкогінекологи, сімейні лікарі, організатори охорони здоров’я, представники Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, громадських організацій, територіальних громад і професійних асоціацій України. В дискусії брали участь фахівці-онкологи зі Швеції, Польщі, Ізраїлю. Форум підтримали глави і представники фармацевтичних компаній Hoffman-La Roche, MSD, Pfizer, Ipsen, Novartis, Sanofi, Orion Diagnostica Ltd, Aprovix AB. Інформаційну підтримку здійснювали «Медична газета «Здоров’я України» і журнал «Практична онкологія»....