0 %

Библиотека онколога

22.03.2017

Cover_1

Базалицька С.В. Чоловіча неплідність в Україні: особливості пато- і морфогенезу: монографія / С.В. Ба­залицька. – ​Київ: Чет­вер­та хвиля, 2016. – 262 с.
У монографії висвітлюються пріоритетні наукові напрями дослідження чоловічої неплідності. Викладено результати аналізу етіологічних факторів і комплексного дослідження патогенетичних механізмів чоловічої неплідності, розкрито питання молекулярно-клітинних механізмів порушень сперматогенезу при різних формах захворювання, визначено закономірності патоморфозу чоловічої неплідності, індукованого довготривалим впливом малих доз іонізуючого опромінення, обґрунтовано зв’язок порушень сперматогенезу з екологічними факторами в Україні та канцерогенезом яєчка, а також представлено нові діагностичні методи, практичні рекомендації та лабораторно-діагностичний алгоритм, що дозволяють покращити ефективність діагностики і лікування захворювання.
Монографія забезпечує науковою інформацією спеціалістів, які займаються питанням чоловічої неплідності, розрахована на урологів, андрологів, патологів, патофізіологів, лікарів-­лаборантів, а також буде корисною для лікарів інших спеціальностей.

Cover_6

Медико-соціальна експертиза при онкологічних захворюваннях: навчальний посібник / І.М. Бондаренко [та ін.]; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. – ​Дніпро: Ліра, 2016. – 424 с.: табл.
У книзі з урахуванням сучасних досягнень клінічної онкології висвітлено методичні підходи до визначення тривалості тимчасової непрацездатності і груп інвалідності в онкологічних хворих залежно від стадії захворювання, характеру, наслідків і ускладнень проведеного лікування та професії хворого; наведено сучасні класифікації злоякісних новоутворень, медичні форми, які використовуються в онкології, сучасні методи лікування онкологічних хворих та можливі їх результати і наслідки. Значну увагу приділено методиці визначення обмежень життєдіяльності хворих з онкологічною патологією.
Посібник рекомендовано для використання лікарями-експертами онкологічних МСЕК і ЛКК онкологічних закладів, лікарями ЛПЗ, лікарями-інтернами та студентами вищих медичних закладів.

 

Cover_2

Діагностика мієлоїдних ново­утворень і гострих лейкозів: на­уково-методичний посібник / Д.Ф. Глузман [та ін.]; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Ка­вецького НАН України. – ​Київ: ДІА, 2016. – 124 с.: іл., табл.
Науково-методичний посібник присвячений актуальним пи­танням сучасної діагностики мієлоїдних новоутворень і гострих лейкозів згідно з класифікаціями ВООЗ (2008; 2016) із застосуванням цитоморфологічних, цитохімічних методів, імунофенотипування і молекулярно-генетичного аналізу.
Модернізована класифікація ВООЗ на сьогодні включає такі нозологічні форми: вісім типів мієлопроліферативних ново­утворень; п’ять типів мієлодиспластичних / мієлопроліферативних новоутворень, в тому числі новий підтип – ​рефрактерна анемія з кільцевими сидеробластами і тромбоцитозом; сім форм мієлодиспластичних синдромів з новими найменуваннями; 25 підтипів гострих мієлоїдних лейкозів; новоутворення із бластних плазмоцитоїдних дендритних клітин; гострі лейкози невизначеного походження; В- і Т-лімфобластні лейкози/лімфоми. Уточнене виділення окремих форм захворювання важливе в прогностичному плані і суттєво впливає на результати таргетної терапії. Представлено методи цитохімічного та імуноцитохімічного лабораторних досліджень клітин крові й кісткового мозку, а також протоколи з виявлення химерного гена BCR-ABL і мутацій в його кіназному домені, мутацій у генах JAK2, CALR, MPL.
Дане видання має на меті ознайомлення широкого кола спеціалістів – ​гематологів, онкологів і лікарів-лаборантів з питаннями новітньої класифікації пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин, впровадження сучасних методів діагностики в роботу онкогематологічних відділень обласних і міських лікарень МОЗ України.

Cover_3

Довгий І.Л. Захворювання периферичної нервової системи: у 3 т. Т. 1 / І.Л. Довгий; за ред. Н.К. Свиридової. – ​Київ: Білоцерк. книжк. ф-ка, 2016. – 720 с.: табл., іл.
Діагностика захворювань периферичної нервової системи вимагає широкої клінічної ерудиції від лікарів, тісної взаємодії з лікарями різних спеціальностей і визначає лікувальну тактику та її успіхи. Основою для встановлення діагнозу у терапевтів і хірургів є огляд, пальпація, перкусія, аускультація. Проте спинний і головний мозок недоступні для обстеження за допомогою цих методів. Лікарі повинні володіти анатомо-фізіологічним зором.
У першому томі висвітлено коло питань, що стосуються анатомо-фізіологічних властивостей та класифікації периферичної нервової системи, патогенезу і етіології захворювань ПНС. Чільне місце відведено особливостям збору анамнезу, функціональним та інструментальним методам обстеження, диференційній діагностиці та визначенню клінічної картини захворювань ПНС. В одному з розділів книги розглядається питання діагностики пухлин хребта – ​плазмоцитоми, гемангіоми, остеокластоми, хордоми.
Підручник призначений для практикуючих лікарів різних спеціальностей, насамперед, сімейних лікарів, невропатологів, ортопедів, нейрохірургів, мануальних терапевтів, рефлексотерапевтів, фізіотерапевтів, реабілітологів, лікарів ЛФК, може слугувати додатковим навчальним посібником для студентів медичних вузів.

Cover_4

Ионизирующая радиация и онкогематологические заболевания / В.Ф. Чехун [и др.]; под ред. В.Ф. Чехуна, Д.Ф. Глузмана; Ин-т эсперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – ​Киев: ДИА, 2016. – 284 с.: ил.
В литературе, особенно последних десятилетий, приводятся результаты многочисленных исследований, убедительно подтверждающие непосредственную связь между воздействием ионизирующей радиации и возникновением опухолей и лейкозов. Вместе с тем в вопросе роли радиации в развитии гемобластозов остается много неясных и нерешенных проблем. Это касается наличия или отсутствия пороговой дозы, повышения заболеваемости теми или иными формами гемобластозов при интенсификации мутагенного действия радиации, отсутствия ­специфических признаков радиационных лейкозов.
В книге рассматриваются вопросы, касающиеся опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной тканей, возникновение которых обусловлено действием на организм внешнего и внутреннего облучения. Отдельные главы книги посвящены экспериментальным радиационным лейкозам; гемобластозам, связанным с различными аспектами применения ионизирующей радиации в медицине; лейкозам у переживших атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки и у участников испытаний ядерного оружия; онкогематологическим последствиям аварии на ЧАЭС. Создание электронной базы данных и использование архива препаратов (мазки крови и костного мозга обследовавшихся на протяжении многих десятилетий больных) Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины может служить основой для проведения в будущем углубленных молекулярно-эпидемиологических исследований радиационно-ассоциированных гемобластозов.
Рассчитано на врачей-онкологов, гематологов, радиобиологов, научных работников и студентов.

Cover_5

Кириленко І.І. Захво­рювання слизової оболонки ротової порожнини: навчальний посібник / І.І. Кириленко, І.В. Палійчук, М.М. Рожко. – ​Київ: ВСВ «Медицина», 2016. – 352 с.
У навчальному посібнику висвітлено загальні анатомо-фізіологічні особливості будови слизової оболонки ротової порожнини, подано стислу характеристику патоморфологічних процесів в епітелії слизової оболонки ротової порожнини в разі порушення нормального ороговіння епітелію, запальної інфільтрації та гіпертрофії, детально описано елементи ураження слизової оболонки ротової порожнини, алгоритм обстеження хворих, що включає в себе достатній комплекс необхідних і доступних методик. Детально розглянуто питання клініки з ілюстрацією різних патологічних проявів слизової оболонки ротової порожнини, захворювань губ, хвороб язика, передраку слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ, прояви алергійних станів, дерматозів, зумовлених аутоімунними компонентами, а також змін слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних інтоксикацій та захворювань органів і систем організму, у тому числі при раку шлунка, лейкозах, лімфогранулематозі.
Для лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, студентів.

Cover_7

Современные международные классификации опухолей лимфоидной и кроветворной тканей / Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. – ​Киев, 2016. – 48 с.
Представлены злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, вошедшие в Модер­ни­зи­рованную классификацию ВОЗ (пересмотр 2016 года), в Международную классификацию болезней (ICD‑10 2016, Current version) и Международную классификацию болезней для онкологии (IARC/WHO Committee, ICD-O‑3-2011). Приведены топографические и морфологические коды отдельных нозологических форм гемобластозов, уточненная современная диагностика которых основывается на учете клинических, морфологических иммунофенотипических, цитогенетических и молекулярно-генетических признаков.
Представленные данные сыграют важную роль в формировании единой системы популяционных регистров гемобластозов, позволят сравнивать результаты диагностики и лечения больных в различных учреждениях, расширят возможности участия онкогематологов Украины в международном сотрудничестве.

Подготовлено при поддержке Национальной научной медицинской библиотеки Украины

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

19.07.2019 Онкологія та гематологія Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі

Цей афористичний вислів ученого, розміщений на офіційному сайті Національної наукової медичної бібліотеки України, привертає увагу своєю влучністю. Справді, ця бібліотека заслуговує на те, щоб знали не тільки місце її розташування, рідкісні фонди літератури, які репрезентують всі напрями медичної освіти та науки, а й її історію та діяльність. ...

19.07.2019 Онкологія та гематологія Лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу

Хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ) є найчастішою формою лейкозів у країнах Європи та Північної Америки. Останніми роками підходи до лікування ХЛЛ радикально змінилися. Ці зміни зумовлені значними успіхами у розумінні біології захворювання та появою нових, більш ефективних засобів терапії. У рамках IX науково-практичної конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (18-19 квітня, м. Київ) відбулося обговорення низки актуальних питань, зокрема, щодо зміни стандартів лікування хворих на ХЛЛ та можливостей впровадження сучасних методів терапії в Україні....

19.07.2019 Онкологія та гематологія Роль аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону в лікуванні раку передміхурової залози

Майже 70 років тому було встановлено, що рак передміхурової залози (РПЗ) є гормонозалежним захворюванням. Відтоді для лікування пацієнтів з РПЗ застосовують андрогендеприваційну терапію (АДТ), метою якої є пригнічення секреції андрогенів (передусім тестостерону) яєчками та/або блокування ефектів андрогенів на рівні їх рецепторів. У численних дослідженнях продемонстровано позитивний вплив АДТ на розміри передміхурової залози, прогресування симптомів і виживання пацієнтів. ...

19.07.2019 Онкологія та гематологія Бібліотека онколога

Підготовлено за підтримки Національної наукової медичної бібліотеки України...