0 %

Кардіологія

25.04.2019 Кардіологія Является ли подагра фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Подагра – ​системное метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов. В основе возникновения подагры лежит повышение концентрации мочевой кислоты в крови – ​гиперурикемия. В статье J.A. Singh «When gout goes to the heart: does gout equal a cardiovascular disease risk factor?» (Ann Rheum Dis, 2015; 74: 631-634) обсуждается возможная роль гиперурикемии и подагры в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и предлагаются пути снижения связанного с ними кардиоваскулярного риска....

18.04.2019 Кардіологія Рациональность применения комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска

Научно-практическая конференция «Гендерные особенности кардиометаболического риска у женщин», состоявшаяся в г. Днепре, стала платформой для презентации новых данных и обмена опытом. В рамках мероприятия рассматривался широкий спектр актуальных проблем....

18.04.2019 Кардіологія Роль и место амиодарона в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма: когда нет альтернативы

В предыдущем номере был приведен краткий обзор совместного доклада старшего научного сотрудника отдела аритмий, кандидата медицинских наук Елены Николаевны Романовой и старшего научного сотрудника отдела реанимации и интенсивной терапии, доктора медицинских наук Олега Игоревича Иркина, ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев). ...

17.04.2019 Кардіологія Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці серцево-судинних хвороб

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) протягом десятиліть виступають провідною причиною захворюваності та смертності населення України та світу. Вони спричиняють близько третини всіх смертей у світі, що становить 17,9 млн випадків щорічно (Teo K.K., Dokainish H., 2016). Поширеність ССЗ і смертність від них є найвищими в країнах із низьким і середнім рівнями достатку (GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016; Yusuf S. et al., 2014)....

17.04.2019 Кардіологія Корекція метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

У вказаних рекомендаціях ESC/ESH детально розглядаються ризики виникнення кардіоваскулярних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) на тлі супутньої патології, яка супроводжується порушеннями обміну речовин, зокрема діабету (ЦД) 2-го типу, метаболічного синдрому тощо. Також представлені алгоритми діагностики та критерії вибору тактики лікування і профілактики АГ....

03.04.2019 Кардіологія Терапевтична цінність еплеренону: місце в лікуванні пацієнтів після інфаркту міокарда

Лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда (ІМ), надалі залишається однією з пріоритетних задач кардіології. Для постінфарктних пацієнтів характерний високий ризик розвитку повторних ІМ, раптової смерті, хронічної серцевої недостатності (ХСН). Найвищу частоту серцево-судинних ускладнень спостерігають протягом першого півріччя після перенесеного ІМ, особливо в перший місяць. Важливу роль у збільшенні ризику ускладнень після перенесеного ІМ відіграють патофізіологічні зміни, що об’єднують під терміном «постінфарктне ремоделювання». Ці зміни найбільшою мірою виражені у хворих із великими трансмуральними, особливо передніми ІМ....

03.04.2019 Кардіологія Ревматологія Современный взгляд на атерогенез. Как предотвратить катастрофу?

В Украине смертность от сердечно-сосудистой патологии среди всех причин смерти составляет 66,5%. Причем у большинства лиц, умерших от кардиоваскулярных заболеваний (68,1%), причиной смерти указана ишемическая болезнь сердца, патогенетической основой которой является атеросклероз . Хорошо известно, что повышенный уровень холестерина (особенно в составе липопротеинов низкой плотности) тесно связан с атеросклеротическим повреждением сосудов. Поэтому снижение повышенных уровней липидов крови целесообразно как у лиц с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском, так и на популяционном уровне. ...

02.04.2019 Кардіологія Периндоприл у лікуванні артеріальної гіпертензії та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань

Завдяки блокаді ключового ферменту ренін-ангіотензинової системи (РАС) інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) є препаратами вибору в лікуванні не лише артеріальної гіпертензії (АГ), а й пов’язаних із нею ушкоджень органів-мішеней та серцево-судинних (СС) ускладнень (ESC, 2018)....

02.04.2019 Кардіологія Нейрогуморальна корекція в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

Застосування еплеренону та небівололу при ХСН є патогенетично обґрунтованим і має достовірну доказову базу щодо зменшення ризику смертності, серцево-судинних ускладнень та декомпенсації ХСН....

02.04.2019 Кардіологія Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії: фокус на фіксовані комбінації

Відповідно до оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ЄТК/ЄТГ, 2018), найефективніша стратегія, заснована на доказах і спрямована на покращення контролю артеріального тиску (АТ), має задовольняти таким вимогам: рекомендувати використання комбінованої терапії в більшості хворих, особливо з урахуванням нижчих цільових рівнів АТ; передбачати використання стратегії «однієї таблетки» в більшості пацієнтів з метою підвищення прихильності до лікування; використовувати прості алгоритми терапії, які підійдуть усім пацієнтам і можуть бути реалізовані на практиці, а також включатимуть фіксовані комбінації як початкову терапію для більшості хворих....

25.03.2019 Кардіологія Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань: погляд крізь роки

14 лютого в м. Києві відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної кардіології», присвячена пам‘яті академіка Миколі Дмитровича Стражеска. Під час конференції було заслухано доповіді з історії розвитку кардіології. Також обговорювалися актуальні проблеми діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи....

25.03.2019 Кардіологія Статини: взаємозв’язок між вартістю та прихильністю

Атеросклероз – це хронічний патологічний стан, що є підґрунтям більшості кардіоваскулярних захворювань. Клінічними проявами атеросклерозу є ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні патології та хвороби периферійних артерій, що спостерігаються в 67% чоловіків та 50% жінок віком понад 40 років (Robinson J. G. et al., 2009)....