0 %

Кардіологія

23.12.2018 Кардіологія Крістіан Барнард: стрибок у майбутнє, що став легендою

У вересні виповнилося 17 років відтоді, як пішов із життя південноафриканський кардіохірург Крістіан Барнард – ​перший, хто здійснив пересадку серця від людини людині, а 3 грудня 2017-го світ відзначив 50-річний ювілей цієї історичної події....

23.12.2018 Кардіологія Современное состояние проблемы миокардитов

О трудностях диагностики и лечения миокардита писал еще в 1749 г. выдающийся французский врач, один из пионеров кардиологии Жан-Батист Сенак в одном из первых трактатов по анатомии, физиологии и болезням сердца «Traite de la structure du coeur, de son action et de ses maladies». Несмотря на все возрастающие возможности диагностических методов и современный арсенал средств терапии, ведение пациентов с подозрением на миокардит и в наше время остается проблемной страницей кардиологии. В связи с многочисленностью инициирующих факторов и патогенетических механизмов миокардит следует рассматривать скорее как группу заболеваний, чем отдельную нозологию. ...

20.12.2018 Кардіологія Оригинальные и генерические лекарства в кардиологии: актуальные вопросы взаимозаменяемости препаратов бисопролола

Современную фармакотерапию сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) невозможно представить без β-адреноблокаторов (БАБ). Войдя в клиническую практику в начале 1960-х годов, БАБ до сих пор остаются фундаментом лекарственной терапии таких тяжелых и социально значимых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН)....

20.12.2018 Кардіологія Ревматологія Ацетилсаліцилова кислота в первинній профілактиці: сучасний стан питання

На конгресі Європейського товариства кардіології (ESC), який наприкінці серпня відбувся в Мюнхені, серед усіх тем чи не найгарячіше обговорювалися результати двох великих досліджень ацетилсаліцилової кислоти (АСК) у первинній профілактиці – ASCEND та ARRIVE. Одночасно з презентацією на ESC 2018 ці дослідження з’явились онлайн у провідних медичних виданнях The Lancet та The New England Journal of Medicine [1, 2]. Вже після завершення конгресу в NEJM були опубліковані результати ще одного великого дослідження з ефективності АСК у первинній профілактиці – ASPREE [3-5]. Ці три великі рандомізовані дослідження були проведені з метою визначення користі від первинної профілактики АСК у різних популяціях пацієнтів середнього кардіоваскулярного ризику....

20.12.2018 Кардіологія Ревматологія Рекомендації Європейського товариства кардіології/Європейського товариства гіпертензії з лікування артеріальної гіпертензії – 2018

Нещодавно були опубліковані оновлені рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії (АГ). Цьогорічний документ є дуже ґрунтовним і містить кілька оновлень та повністю нових розділів, наприклад, про вплив висоти над рівнем моря на артеріальний тиск (АТ); АГ та хронічні обструктивні захворювання легень; АГ та статеву дисфункцію; АГ та лікування раку; глюкозознижувальні засоби та АТ тощо. Оновлення стосуються оцінки кардіоваскулярного ризику, контролю АТ при гострому інсульті та у вагітних. Основні відмінності в порівнянні з рекомендаціями 2013 року представлені в таблиці....

20.12.2018 Кардіологія Ревматологія Літня школа з артеріальної гіпертензії

7-13 вересня у Les Diablerets (Швейцарія) відбулася літня школа з артеріальної гіпертензії (АГ), організована Європейським товариством гіпертензії (ЄТГ). Цього року керівниками школи були секретар комітету ЄТГ з освітніх програм професор Renata Cifkova (Чехія) та професор Michel Burnier (Швейцарія). Учасниками науково-освітнього заходу стали 68 фахівців з 35 країн Європи та інших регіонів (Китай, Південна Корея, Аргентина, Казахстан)....

19.12.2018 Кардіологія Ревматологія Антиоксидантна терапія: нові відкриття в лікуванні гіпертензії

Реактивні форми кисню (РФК) виробляються кількома компонентами клітини: плазматичною мембраною, цитозолем, пероксисомами, мітохондріями, лізосомами, ендоплазматичною сіткою (Di Meo et al., 2016). Ферменти, що беруть участь у продукції РФК, включають NO-синтазу, пероксидази, НАДФН-оксидазу та її ізоформи, ксантиноксидазу, ліпооксигенази, глюкозооксидазу, циклооксигенази, мієлопероксидазу (Bhattacharyya et al., 2014). ...

18.12.2018 Кардіологія Телмисартан в лечении пациентов высокого и очень высокого риска: возможности, доступные для всех

Блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ (БРА) в настоящее время назначаются многим пациентам высокого сердечно-сосудистого (СС) риска независимо от уровня артериального давления (АД), поскольку помимо антигипертензивного эффекта обладают доказанным влиянием на прогноз таких больных....

18.12.2018 Кардіологія Функціональна діагностика: звертаємося до підручника

Ми продовжуємо публікувати окремі розділи підручника «Функціональна діагностика» за редакцією О.Й. Жарінова, Ю.А. Іваніва, В.О. Куця. У цьому випуску пропонуємо вашій увазі фрагмент частини І «Електрокардіографія», підрозділ 5 «Екстрасистолія, парасистолія та інші передчасні комплекси»....

18.12.2018 Кардіологія Ревматологія Вибір нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів ревматологічного профілю

Ревматологічні захворювання, зокрема остеоартрит (ОА), чинять надзвичайно великий негативний вплив на різні аспекти життя, що значною мірою пов’язаний із больовим синдромом (J. Groppel et al., 2015). Недаремно в сучасних рекомендаціях щодо ведення пацієнтів з ОА особливо наголошують саме на больовому синдромі та його усуненні як основного чинника погіршення якості життя (О. Bruyere et al., 2014). При цьому невід’ємним компонентом лікування є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)....

18.12.2018 Кардіологія Карведилол в лечении коронарной и некоронарной хронической сердечной недостаточности: доказательная база и клинический опыт

Главная цель лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) – улучшение прогноза, и для ее достижения в настоящее время в схеме стандартной терапии данного синдрома используют блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, бета-адреноблокаторы (БАБ), антагонисты минералокортикоидных рецепторов, комбинацию ингибиторов неприлизина и блокаторов рецепторов ангиотензина ІІ....

18.12.2018 Кардіологія Амлодипин + рамиприл: общая история двух лидеров

В текущем году вышли в свет обновленные европейские рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии (АГ), в которые были внесены определенные изменения, касающиеся классификации АГ и целевых уровней артериального давления (АД). Можно с уверенностью утверждать, что обновленная версия европейских рекомендаций – ​очередное подтверждение того, что во главу угла сегодня ставится индивидуальный подход к лечению больных АГ. ...