0 %

Кардіологія

12.02.2019 Кардіологія Застосування β-адреноблокаторів при хронічній серцевій недостатності. Місце бісопрололу

Серцева недостатність (СН) є одним із прогностично несприятливих наслідків кардіоваскулярних захворювань. П’ятирічне виживання хворих на тяжку застійну СН ​ІV функціонального класу (ФК) за класифікацією NYHA ​не перевищує 50%, при цьому ризик раптової смерті в них у 5 разів вищий, аніж у загальній популяції [2, 6, 12]....

12.02.2019 Кардіологія Склеродермічний нирковий криз: клініко-діагностичні акценти

Системна склеродермія (ССД), або прогресуючий системний склероз – ​це стадійне поліорганне захворювання із характерними вазоспастичними судинними реакціями за типом синдрому Рейно та облітераційною судинною патологією з ішемічними порушеннями, при яких розвиваються специфічні автоімунні розлади, що супроводжуються активацією фіброзоутворення та надлишковим відкладанням колагену в тканинах [10]. ...

12.02.2019 Кардіологія Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу) і серцево-судинна система (продовження)

НАА є рідкісним СВ, що вражає аорту та її гілки і призводить до розвитку стенозів/оклюзій, дилатацій та аневризм. Рідкість НАА та різнорідність клінічних проявів часто пов’язані з пізнім виявленням та затримкою лікування. Тому діагностика НАА має базуватися на оцінці клінічних проявів, лабораторних даних та методів дослідження з візуалізацією судин....

12.02.2019 Кардіологія Хроническая сердечная недостаточность: можем ли мы улучшить прогноз?

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – ​серьезная медико-социальная и финансовая проблема. В мире насчитывается более 23 млн пациентов с данной патологией (Ambrosy A.P. et al., 2014). Затраты развитых стран, напрямую связанные с ХСН, составляют 2-3% всего бюджета здравоохранения (Bui A.L. et al., 2011). В рамках конгресса особый интерес аудитории вызвало выступление доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника отдела некоронарных заболеваний миокарда ННЦ «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины Д.В. Рябенко....

12.02.2019 Кардіологія Кардіоонкологія – ​новий напрямок в Україні: принципи мультидисциплінарного підходу

На базі ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ) був створений Експертний консультативно-діагностичний центр із кардіоонкології (далі – ​Центр), фахівці якого можуть надавати всю необхідну кардіологічну допомогу онкологічним хворим (переважно амбулаторну, але за потреби й стаціонарну). Про те, як розвивається сьогодні в Україні нова галузь медицини – ​кардіоонкологія, наш кореспондент бесідувала з керівником відділу клінічної фармакології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, доктором медичних наук С.М. Кожуховим....

12.02.2019 Кардіологія Антикоагулянтная терапия при неклапанной ФП: взгляд сквозь призму коморбидных состояний

В рамках круглого стола на совместном заседании Ассоциации аритмологов Украины и представителей Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA) специалисты обсуждали проблему профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП)....

12.02.2019 Кардіологія Багатосудинне аортокоронарне шунтування з міні-доступу через передню ліву торакотомію: як розвивається нова методика повної реваскуляризації міокарда

За півтора року з часу, коли в Україні було проведене перше багатосудинне аортокоронарне шунтування з міні-доступу через передню ліву торакотомію, за новою методикою вже прооперовано більш ніж 170 пацієнтів віком від 34 до 86 років, зокрема з постінфарктною аневризмою, низькою фракцією викиду (<25%), цукровим діабетом, системним атеросклерозом, легеневими захворюваннями, масою тіла понад 150 кг....

11.02.2019 Кардіологія Возможности оптимизации медикаментозной терапии атеросклероза

Кардиоваскулярная патология удерживает лидирующие позиции в структуре причин смерти. По статистике, ежегодно в нашей стране регистрируется 50 тыс. случаев инфаркта и 110 тыс. – инсульта, то есть каждые 5 мин в Украине случается инсульт, а каждые 10 мин – инфаркт миокарда. В сложившейся ситуации основные терапевтические усилия следует направить на коррекцию факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) и улучшение прогноза пациента. ...

11.02.2019 Кардіологія Новости конгресса ESC‑2018 (г. Мюнхен, Германия)

...

11.02.2019 Кардіологія Изменение парадигмы лечения сердечной недостаточности: миф или реальность

26-28 сентября состоялся ХIХ Национальный конгресс кардиологов. Врачи из разных регионов Украины собрались в Киеве, чтобы послушать лекции известных отечественных и зарубежных специалистов в области кардиологии, принять участие в обсуждениях и мастер-классах, обменяться опытом....

11.02.2019 Кардіологія Гиперурикемия: связь с сердечно-сосудистой и почечной патологией

На кардиофоруме Всеукраинской антигипертензивной ассоциации, который проходил 7-8 сентября 2018 г. во Львове, о роли гиперурикемии в патогенезе сердечно-сосудистых (СС) и нефрологических заболеваний, а также возможностях их лечения и профилактике путем назначения уратоснижающей терапии рассказал директор Медицинской клиники Брауншвейга (Германия), член Американского общества нефрологов (ASN) и Европейской ассоциации специалистов в области заболеваний почек (ERA), доктор медицины Ян Кильштайн (Jan Kielstein). ...

11.02.2019 Кардіологія Аспекти вибору між БРА та іАПФ: антигіпертензивна дія, побічні явища, вплив на прогноз

Артеріальна гіпертензія (АГ) – ​поширена в усьому світі хвороба, ускладнення та наслідки якої супроводжуються високими показниками смертності (NHANES, 2014). Рекомендації Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ESC/ESH, 2018) стверджують, що метою антигіпертензивної терапії є зниження артеріального тиску (АТ) у більшості пацієнтів до <140/90 мм рт. ст., а за умов хорошої переносимості лікування – ​до 120-129/80 мм рт. ст....