Хірургія, ортопедія та анестезіологія

31.03.2015 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Особливості лікування вогнепальної скелетної травми

26-27 грудня минулого року на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулася щорічна науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров'я»....

31.03.2015 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Ортопедичні аспекти діагностики та лікування трофічних розладів стопи при ураженнях периферичних нервів

14-16 жовтня 2014 року у м. Києві відбувся IV Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», в рамках якого представили доповіді понад 600 провідних українських і зарубіжних доповідачів – із США, Польщі, Росії та Білорусі....

31.03.2015 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Оценка уровня антибиотикорезистентности основных возбудителей интраабдоминальной инфекции в течение трех лет

Абдоминальный сепсис, осложняющий течение различных внутрибрюшных воспалительных и деструктивных процессов, является одной из наиболее важных проблем современной хирургии как с точки зрения ее лечебно-диагностической концепции, так и в экономическом отношении....

31.03.2015 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Владимир Земсков: «У хирурга руки никогда не должны идти впереди головы»

9 сентября известному киевскому хирургу и ученому исполнилось бы 75 лет. В дате его рождения было четыре девятки – 09.09.1939. Говорят, что под таким знаком в мир приходят особенные люди, очень яркие и одаренные....

21.02.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Перiопераційні кровотечі у хворих на назальний поліпоз, асоційований із непереносимістю аспірину

В.І. Попович, д.м.н., професор, І.В. Кошель, Івано-Франківський національний медичний університет Проблема патогенезу, діагностики й лікування хронічного риносинуситу загалом і поліпозного зокрема за останні десятиріччя набула особливої гостроти і є одним з актуальних питань сучасної медицини. Ця група захворювань належить до широко розповсюджених, має тенденцію до прогресивного і злоякісного перебігу. Постійно зростає кількість осіб, які отримують системну кортикостероїдну терапію, і рівень ...

20.02.2015 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія VII симпозиум Ассоциации врачей-эндоскопистов Украины: новое в диагностике и лечении колоректального рака

18-19 сентября 2014 г. в с. Коблево Николаевской области состоялся VII симпозиум Ассоциации врачей-эндоскопистов Украины «Современная диагностическая и лечебная эндоскопия», в рамках которого ведущие специалисты и практикующие врачи получили возможность обсудить актуальные вопросы и современные возможности эндоскопии и малоинвазивной эндоскопической хирургии в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварительного тракта. С приветственным словом выступил президент Ассоциации врачей-эндоск...

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Комплексне лікування хвороби зрощень очеревини з використанням препарату Дефенсаль: перший досвід

Спайкова хвороба очеревини – одна з найскладніших та остаточно не вирішених проблем абдомінальної хірургії, значення якої зростає у зв'язку зі збільшенням кількості та обсягу оперативних втручань на органах черевної порожнини....

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування венозної тромбоемболії

Актуальність проблеми венозної тромбоемболії (ВТЕ) з огляду на її значну поширеність та високий ризик серйозних ускладнень не викликає сьогодні сумнівів. Оскільки ризик розвитку ВТЕ в хірургії судин є дуже високим, цілком логічно, що на Конгресі ангіологів та судинних хірургів України, який відбувся в травні цього року у м. Києві, багато уваги було приділено саме питанням профілактики та лікування ВТЕ....

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сахарат железа – характеристики, эффективность и регуляторные аспекты общепризнанного метода лечения дефицита железа и железодефицитной анемии в разных областях медицины

Дефицит железа и железодефицитная анемия (ЖДА) являются ведущими причинами нетрудоспособности и частыми осложнениями при широком круге состояний, таких как хроническая болезнь почек (ХБП), воспалительные заболевания кишечника и другие желудочно-кишечные нарушения, беременность и послеродовый период, обильные менструальные кровотечения, рак, хроническая сердечная недостаточность....

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Клінічне обґрунтування використання багатокомпонентних полііонних колоїдно-гіперосмолярних розчинів поліфункціональної дії в хірургії аорти і магістральних судин

Головними завданнями інфузійної терапії в сучасній медичній практиці є відновлення об’єму циркулюючої крові і ліквідація гіповолемії, відновлення водно-електролітного балансу і кислотно&основної рівноваги, покращення мікроциркуляції крові, усунення порушень реологічних та коагуляційних властивостей крові, ліквідація розладів обміну речовин, забезпечення ефективного транспорту кисню, дезінтоксикація....

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Альфакальцидол в лечении остеопороза и предупреждении падений и переломов

Остеопороз является системным метаболическим заболеванием скелета, которое характеризуется снижением плотности костной ткани и нарушением микроархитектоники кости, сопровождается повышением хрупкости последней и увеличением риска переломов....

21.10.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Диагностика и лечение осложненных интраабдоминальных инфекций у взрослых и детей: рекомендации Американского общества хирургических инфекций и Американского общества инфекционных болезней

Рекомендации по лечению больных с интраабдоминальными инфекциями (ИАИ) подготовлены экспертным советом Американского общества хирургических инфекций (Surgical Infection Society) и Американского общества инфекционных болезней (Infectious Diseases Society of America)....