Актуальна тема «Пембролізумаб в імунотерапії раку»
Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені:  успішні результати дослідження KEYNOTE‑042 Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042

У хворих на рак легені пізніх стадій найважливішою метою лікування є подовження тривалості життя. KEYNOTE‑042 – ​перше рандомізоване дослідження III фази, в якому імунотерапевтичний протипухлинний препарат, застосований у монотерапії, порівняно зі стандартною хіміотерапією (ХТ) 1-ї лінії значно покращив загальну виживаність як первинну кінцеву точку в пацієнтів з раком легені [1]....

Пембролизумаб в первой линии терапии метастатической уротелиальной карциномы Пембролизумаб в первой линии терапии метастатической уротелиальной карциномы

Рак мочевого пузыря – ​наиболее распространенное онкологическое заболевание мочевыделительной системы, занимающее второе место среди всех злокачественных опухолей мочеполовых органов после рака предстательной железы. Преобладающим гистологическим типом является уротелиальная (переходноклеточная) карцинома, на нее приходится 90% всех злокачественных...