Атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією при плоскоклітинному НДРЛ IV стадії: заключний аналіз загальної виживаності в дослідженні IMpower131

03.12.2019

Стаття у форматі PDF

РЕЛІЗ

Рандомізоване дослідження ІІІ фази IMpower131 було сплановано для оцінювання ефективності комбінації атезолізумабу та хіміотерапії (ХТ; карбоплатин + паклітаксел або наб-паклітаксел) у 1-й лінії лікування плоскоклітинного недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) IV стадії [1].

Пацієнтів (n=1021) рандомізували 1:1:1 на групи А (атезолізумаб 1200 мг через кожні 3 тижні + карбоплатин ACU6 через кожні 3 тижні + паклітаксел 200 мг/м2 площі поверхні тіла через кожні 3 тижні), В (атезолізумаб + карбоплатин + наб-паклітаксел 100 мг/м2 1 раз на тиждень) та С (карбоплатин + наб‑паклітаксел). Пацієнти отримували 4 або 6 циклів ХТ та атезолізумаб до втрати клінічної користі, а потім – ​найкращу підтримувальну терапію. Частка пацієнтів із високою експресією ліганду білка програмованої клітинної смерті 1 (PD-L1) була однаковою у трьох групах.

Первинними кінцевими точками були виживаність без прогресування за оцінкою дослідника з використанням критеріїв RECIST 1.1 в ІТТ-популяції (тобто в усіх пацієнтів, які отримали принаймні 1 дозу досліджуваного препарату) та загальна виживаність (ЗВ), також в ІТТ-популяції [2].

На Всесвітній конференції з раку легені (WCLC), яка пройшла 7-10 вересня у Барселоні (Іспанія) за підтримки Міжнародної асоціації з вивчення раку легені (IASLC), професор Федеріко Капуццо з Італії представив заключні результати щодо ЗВ у дослідженні IMpower131.

Медіана ЗВ в ІТТ-популяції становила 14,2 міс у групі В (атезолізумаб + ХТ) проти 13,5 міс у групі С (тільки ХТ), і ця різниця не досягла статистичної значимості. Проте у пацієнтів із високою експресією PD-L1 додавання атезолізумабу до ХТ значно подовжило ЗВ: медіана цього показника у групах В та С становила 23,4 vs 10,2 міс відповідно (рис.).

Пов’язані з лікуванням небажані події 3-4 ступеня спостерігалися у 68,0% пацієнтів групи В та в 57,5% хворих групи С; профіль безпеки застосованого лікування відповідав такому в попередніх аналізах.

«Дослідження IMpower131 надало нові докази ефективності імунотерапії у хворих на рак легені. Значне подовження виживаності при додаванні атезолізумабу до хіміотерапії у підгрупі з високою експресією PD-L1 підкреслює важливість біомаркерів для відбору пацієнтів», – ​зазначив професор Ф. Капуццо [3].

Література

  1. Jotte R.M., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMpower131: Primary PFS and safety analysis of a randomized phase III study of atezolizumab + carboplatin + paclitaxel or nab-paclitaxel vs carboplatin + nab-paclitaxel as 1L therapy in advanced squamous NSCLC. J Clin Oncol. 2018; 36 (18 suppl; abstr LBA9000).
  2. Jotte R., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMPOWER131: Final OS results of carboplatin + nab-paclitaxel ± atezolizumab in advanced squamous NSCLC. Presented at: IASLC 20th World Conference on Lung Cancer; September 7-10, 2019; Barcelona, Spain. Abstract OA14.02.

https://ascopost.com/news/september‑2019/final-overall-survival-results-of-impower131-trial-in-advanced-squamous-nsclc/

Підготував Олексій Терещенко

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (59), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

18.06.2020 Онкологія та гематологія Практичний підхід до ведення онкологічних хворих під час пандемії COVID-19

Виникнення хвороби, зумовленої коронавірусом 2019 (COVID‑19), спричинило глобальну надзвичайну ситуацію в системі охорони здоров’я. У грудні 2019 р. спалах респіраторного захворювання, спричинений новим коронавірусом, вперше був виявлений у Китаї і відтоді поширився на понад 150 країн [1]. Інфекція отримала назву тяжкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу‑2 (SARS-CoV‑2). ...

18.06.2020 Онкологія та гематологія Середньо- та довгострокові результати ендоскопічної резекції при раку стравоходу типу pT1b-SM1 та pT1b-SM2

Рак стравоходу (РС) – ​одне з 10 найпоширеніших онкологічних захворювань у світі та шоста за частотою причина смерті від раку [1]. Ендоскопічна резекція слизової оболонки (ЕМR) та ендоскопічна підслизова дисекція (ESD) є ендоскопічними техніками лікування РС, що демонструють хороші результати [3]. ...

17.06.2020 Онкологія та гематологія Токсичні ускладнення імунотерапії

Клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів....

17.06.2020 Онкологія та гематологія Ельтромбопаг при мієлодиспластичному синдромі чи гострому мієлоїдному лейкозі з тяжкою тромбоцитопенією

Мієлодиспластичний синдром (МДС) і гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) є гетерогенними групами клональних розладів кісткового мозку, що характеризуються неефективним гемопоезом і проліферацією бластів. Тромбоцитопенія часто асоційована зі значним ризиком розвитку ускладнень, в тому числі клінічно значимих кровотеч, які є предикторами ранньої смерті. Сучасні опції лікування тромбоцитопенії обмежені. Трансфузія тромбоцитів має короткотривалий терапевтичний ефект та супроводжується розвитком рефрактерності. ...