Кардіологія

10.07.2015 Кардіологія Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: клиническая дилемма

Введение Согласно данным крупных эпидемиологических исследований сердечная недостаточность (СН) может формироваться и при нормальной фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). При этом удельный вес пациентов, страдающих СН с сохраненной ФВ ЛЖ (HFpEF), достигает половины от общей численности больных с СН (J. McMurray et al., 2012). В отличие от прогноза при СН со сниженной ФВ ЛЖ (HFrEF) прогноз при HFpEF за последние десятилетия не улучшился. Это лишь подчеркивает тот факт, что эффективной тера...

10.07.2015 Кардіологія Метаболические подходы в лечении хронической сердечной недостаточности

Медико-социальные приоритеты в области кардиологии в последние десятилетия демонстрируют устойчивое смещение в сторону хронической патологии, прежде всего хронической сердечной недостаточности (ХСН). Ее распространенность приобрела пандемический характер, и неутешительные прогнозы в отношении дальнейшего драматического роста общепризнанны [31]. Эксперты выделяют две основные причины этого явления: постарение населения и выживание пациентов в связи с успехами в лечении сердечно-сосудистой патолог...

10.07.2015 Кардіологія Клініко-прогностична роль ендотеліальної дисфункції та поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-cинтази при хронічній серцевій недостатності

Ендотелій – орган внутрішньої секреції, який регулює тонус судин, захищає їх від негативної дії циркулюючих клітин і субстанцій, контролює транспортування розчинених речовин у клітини судинної стінки, здійснює контроль імунних, запальних і репаративних процесів, підтримує баланс місцевих процесів гемостазу [1, 2]. Зазначені функції ендотелій реалізує шляхом синтезу та виділення біологічно активних сполук: вазодилатуючих (оксид азоту – NO, простациклін, ендотеліальний фактор гіперполяризації) та ...

09.07.2015 Кардіологія Диагностика сердечной недостаточности у детей и подростков (II часть)

Продолжение. Начало в № 1, 2015 г. Оценка систолической функции желудочка предполагает определение таких показателей, как ударный объем и ударный индекс, сердечный выброс или минутный объем кровообращения и сердечный индекс, ФВ желудочка, фракция укорочения миокарда. Для вычисления ФВ ЛЖ могут использоваться М- и В-режимы ЭхоКГ. При применении В-режима для определения объемов и выброса желудочков используется биплановый метод дисков по Симпсону [34-35]. Измерения проводят в апикальной двухмер...

06.07.2015 Кардіологія Сучасні аспекти профілактики серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу: фокус на гіпоглікемічну терапію

Відомо, що розвиток і прогресування цукрового діабету (ЦД) 2 типу супроводжуються істотним збільшенням ризику фатальних кардіоваскулярних подій у 2-6 разів. При цьому головною причиною смертності є ускладнення ішемічної хвороби серця (ІХС). З огляду на те що ризик коронарної смерті при ЦД є співставним з таким після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) у осіб без цієї ендокринної патології (T.K. Schramm et al., 2008), ЦД 2 типу вважається еквівалентом ІХС. В основі розвитку фатальних і нефатальни...

06.07.2015 Кардіологія Можливості і обмеження проб з фізичним навантаженням (II частина)

Особливості проведення проб з ФН з відхиленнями на вихідній ЕКГ Атріовентрикулярна блокада І ст. і ІІ ст. першого типу не є протипоказанням до проведення навантажувальної проби. Якщо у пацієнта не виникає проблем із виконанням навантажень, пов’язаних із звичайною життєдіяльністю, то ризик появи ускладнень під час проведення навантажувальної проби у нього буде мінімальним. У пацієнтів молодого віку атріовентрикулярна блокада часто зумовлена не органічними змінами, а надмірним тонусом блукаючого ...

06.07.2015 Кардіологія Острый коронарный синдром: нарушения иммунных процессов, метаболизм липидов, белков и предикторы воспаления

Атеросклероз одновременно является проявлением как биохимических нарушений обмена липидов, так и воспалительных процессов, требуя комплексной оценки состояния цитокинов, С-реактивного белка (СРБ) и сывороточного амилоида А. В случае острого коронарного синдрома (ОКС) при нарушении метаболизма липидов и белков происходит образование аутоантигенов, антикардиальных липидов и белков, что приводит к повреждению кардиомиоцитов и коронарных сосудов. Механизмы повреждающего действия иммунологическ...

22.06.2015 Діагностика Кардіологія Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції)

18-19 березня в м. Києві відбулася ІІІ науково-практична конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», співорганізаторами якої виступили Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика та ДУ «Інститут серця МОЗ України». Під час заходу обговорювалися питання клінічної значущості сучасних методів функціональної діагностики. Доповідь доцента кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика, кандидата медичних наук Віктора Олександровича Ку...

21.06.2015 Кардіологія Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями левых отделов сердца: новая проблема в кардиологии

Легочная гипертензия (ЛГ) является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины [36]. В настоящее время ЛГ как синдром встречается при различных патологических процессах и заболеваниях. В литературе описано не менее 100 заболеваний, сопровождающихся повышением давления в легочной артерии (ЛА) [6, 10, 12]. Длительное время, в зависимости от локализации повышенного сопротивления в сосудах легких, выделяли прекапиллярную и посткапиллярную формы ЛГ (табл. 1). В последние годы было ...

21.06.2015 Кардіологія Тактические алгоритмы Ассоциации неотложной кардиологической помощи под редакцией H. Bueno и P. Vranckx (часть III)

Острые нарушения сердечного ритма и проводимости КЛЮЧЕВЫЕ ЖАЛОБЫ ІI. Острая одышка C. Muller Продолжение. Начало в № 5, 6, 2014 г. Тактика оказания первичной врачебной помощи пациенту с острой болью в грудной клетке (на догоспитально...

19.06.2015 Кардіологія К вопросу фармакотерапии хронической сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), прогностически неблагоприятное осложнение множества заболеваний, является актуальной проблемой современной медицины....

19.06.2015 Кардіологія Нейроциркуляторная дистония. Актуальные вопросы и ответы

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) – это полиэтиологическое заболевание, в основе которого лежат расстройства нейроэндокринной регуляции с множественными и разнообразными клиническими симптомами, которые возникают и усугубляются на фоне стрессовых воздействий, но отличаются доброкачественностью течения и хорошим прогнозом. У больных с НЦД не развиваются кардиомегалия, тяжелые нарушения ритма сердца и сердечная недостаточность. Однако у пациентов с НЦД в значительной степени нарушается адаптация к...