0 %

Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики

27.12.2018

11-12 жовтня в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика. У межах конференції був проведений V з’їзд громадської організації «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ГО «УАРМА») зі звітно-виборчими заходами. Організатори конференції: ГО «УАРМА», НМАПО ім. П.Л. Шупика, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), ГО «Асоціація сімейної медицини». Інформаційні та мас-медіа партнери: Національна наукова медична бібліотека України, видання «Здоров’я України. 
Медична Газета», «Ваше здоров’я», «ЗОЖ в Украине».

Реабілітаційно-профілактичному напряму в сучасній медицині у світі та в Україні приділяється дедалі більше уваги. Особливої актуальності він набуває при неврологічних – ​найбільш інвалідизуючих – ​розладах, за наявності яких медичну допомогу хворим мають забезпечувати й неврологи, й сімейні лікарі. Розширювати можливості медичної реабілітації та профілактики захворювань слід як кількісно, так і якісно. Це обґрунтовує активніше залучення інших методик – ​немедикаментозних і медикаментозних, зокрема рефлексо­терапії. Тому нові чи раніше відомі, але мало використовувані методи реабілітації та профілактики потребують подальшого впровадження у практику, адже на сучасному етапі вже на первинній ланці медичної допомоги мають бути запропоновані певні заходи й залучені безпосередньо самі пацієнти. Нерідко залишається відкритим питання щодо меж компетенції лікарів різних ланок медичної допомоги для забезпечення адекватної реабілітаційно-профілактичної підтримки; недостатньо використовується визнаний у всьому світі потужний потенціал традиційної східної медицини, що робить розкриття цих питань надзвичайно актуальним. Як відомо, вдосконалення концептуального підходу до поліпшення та збереження здоров’я населення, профілактики захворювань у всьому світі обґрунтовано невпинним зростанням захворюваності та смертності, збільшенням масштабів алергізації населення, негативних наслідків руйнівних впливів техногенних і психогенних чинників, невиправданої поліпрагмазії.

Велику увагу цій проблемі разом із ГО «УАРМА» приділяє мультидисциплінарна кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (СМАПД) ­Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. ­Шупика, котра й виступила співорганізатором заходу. На кафедрі розроблено дві навчальні програми, присвячені реабілітаційно-профілактичним заходам, які сімейний лікар може успішно використовувати у своїй повсякденній практиці.

У конференції брали участь представники професорсько-викладацького складу провідних вищих на­вчальних (ВНЗ) і медичних закладів України – ​НМАПО ім. П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету (НМУ) ім. Данила Галицького, Державного ВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, НМУ ім. О.О. Богомольця, Приватного ВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини», Державної установи (ДУ) «Інститут ортопедії та травматології Національної академії медичних наук (НАМН) України», які надали цікавий лекційно-­інформаційний матеріал і провели майстер-класи, що ґрунтувалися на результатах нау­кових досліджень і великому практичному досвіді. Доповідачами були професори, доценти, кандидати та доктори медичних наук, а також практичні лікарі з різних регіонів України й іноземні гості. На конференції зібралися лікарі ­сімейної медицини, рефлексотерапевти, неврологи, реабілітологи та інші.

Захід відкрив директор Інституту сімейної медицини, доктор медичних наук, професор О.Г. ­Шекера, який розповів про актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні та світі, гостру необхідність упровадження профілактичних і реабілітаційних напрямів у всіх галузях медицини та зокрема в сімейній медицині. З вітальним словом виступили президент ГО «Українська асоціація сімейної медицини», завідувач кафедри СМАПД, доктор медичних наук, професор Л.Ф. ­Матюха; президент ГО «Асоціація фахівців народної та нетрадиційної медицини», завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини Приватного ВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини», доктор медичних наук, професор Т.П. ­Гарник.

Свою доповідь як голова конференції, доктор ­медичних наук, президент ГО «УАРМА», професор кафедри СМАПД Інституту сімейної медицини НМАПО (за сумісництвом головний науковий спів­робітник наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) я присвятила досягненням і проб­лемним питанням у сфері розвитку профілактично-­реабілітаційного напряму – ​рефлексотерапії – ​за останні 5 років статутної діяльності ГО «УАРМА», а також деяким напрямам роботи кафедри СМАПД. Були підсумовані результати торішньої діяльності у вигляді проведених наукових досліджень, визнаних у світі, підвищення кваліфікації членів асоціації в навчальних закладах різних країн і на провідних форумах світу за профілем конференції, освітньої та благо­дійної роботи й запропоновані нові напрями розвитку ГО «УАРМА».

Також було зазначено, що конференція присвячена 100-річчю НМАПО ім. П.Л. Шупика, адже саме в цьому закладі вперше в Україні започатковане викладання та вивчення рефлексотерапії – ​унікального профілактично-реабілітаційного напряму, коріння якого походить із давньосхідної медицини. Титанічними зусиллями члена-кореспондента НАМН України, док­тора медичних наук, професора Є.Л. Мачерет та її одно­думців за потужної та всебічної підтримки академії (в ті часи – ​Київського інституту після­дипломної освіти лікарів) побудовано чітку навчальну, наукову та лікувально-консультативну систему в сфері рефлексотерапії. Крім того, було зауважено, що за участю членів ГО «УАРМА» завершені та тривають наукові дослідження, котрі ­стосуються акупунктури та суміжних методик, на кафедрі СМАПД НМАПО ім. П.Л. Шупика (О.Є. Коваленко, Л.Ф. ­Матюха, В.В. Абраменко), в науковому відділі внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (О.Є. Коваленко, М.Є. Чіжикова), на кафедрі реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського НМУ ім. Данила Галицького (Л.В. Андріюк та ін.), кафедрі первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Державного ВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» (Л.С. Бабінець, А.Л. Надкевич), у ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України (О.Є. Юрик та ін.).

Результати досліджень цих спеціалістів отримали широке визнання й доповідалися на провідних конгресах світу, організованих Всесвітньою федерацією товариств із акупунктури та моксатерапії (WFAS), Міжнародною радою з медичної акупунктури та відповідних технік (ICMART); публікуються в наукових виданнях світу (США, Китаю, Німеччини) та України, зокрема з ­цитуванням у базах даних SCOPUS, Google Scolar, LLBA, Database of CSA MedLine, PubMed, Index Medicus тощо, тим самим представляючи Україну та українську асоціацію на світовій арені.

Були також названі світові форуми, в яких брали участь співробітники асоціації та НМАПО: 8-ма ­Все­світня конференція з акупунктури (2-4 жовтня 2013 р., м. Сідней, Австралія), Всесвітня конференція з акупунктури та інтегративної медицини (WFAS 2014, м. Х’юстон, Техас, США), 18-та Щорічна всесвітня конференція з акупунктури та традиційної китайської медицини (24-27 вересня 2015 р., м. Торонто, Канада), XVIII Конгрес ICMART (2016 р., м. Софія, Болгарія), Всесвітня конференція WFAS (4-6 листопада 2016 р., м. Токіо/Цукуба, Японія), ICMART-iSAMS 2018 – ​Всесвітній конгрес із медичної акупунктури (7-9 верес­ня 2018 р., м. Мюнхен, Німеччина). Члени асоціації багаторазово підвищували свою кваліфікацію з акупунктури та суміжних методик у найкращих навчальних закладах різних країн світу.

На додаток було зазначено, що за активної участі Інституту сімейної медицини, а саме кафед­ри СМАПД, ГО «УАРМА» проводяться щорічні науково-­практичні конференції, які вже стали традиційними, де представляють результати наукової діяльності провідних фахівців у сфері рефлексо­терапії, медичної реабілітації в неврології, сімейної медицини, педіатрії – ​як професорів, доцентів, так і практичних лікарів з України та інших країн; проводяться майстер-­класи, відбуваються теплі зустрічі та фахові дискусії серед одно­думців. Було також наведено приклади того, як розвивається навчально-методична, просвітницька робота, благо­дійна та міжнародна діяльність.

Доказовість – ​головна тема доповіді доктора медичних наук, професора Т.П. ­Гарник, адже лише основана на наукових принципах народна медицина є доказовою й тому має право на існування. Доповідач зауважила, що науковці й практики спільно працюють над створенням доказової бази методів рефлексо­терапії, гомеопатії, фітотерапії та народної медицини.

Від групи авторів із кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського НМУ ім. Данила Галицького (завідувач – ​доктор медичних наук, професор Л.В. ­Андріюк) доцент О.М. Грабоус продемонстрував вражаючі результати застосування су-джок акупунк­тури при лікуванні жінок із постоваріоектомічним синдромом.

До питань жіночого здоров’я, зокрема перед­менструального болю, звернувся з огляду на результати своєї практики та практики колеги В.А. Симоняна досвідчений рефлексотерапевт С.В. ­Аснес. Ними напрацьовані прогресивні акупунктурні методики щодо підвищення якості життя жінок із гінекологічними проблемами.

Велику зацікавленість учасників конференції викликала робота групи науковців Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського під керівництвом доктора медичних наук, професора Л.С. ­Бабінець. Поєднання методів рефлексотерапії та фармакупунктури гомеопатичними засобами надвисоких розведень зумовлює біорегуляційний ефект, даючи очікуваний і доведений високий результат у лікуванні вертеброгенного больового синдрому в невро­логії та сімейній медицині.

Не залишилася поза увагою й медикаментозна терапія, адже саме комплексний підхід дає змогу досягти успіхів у складних клінічних випадках. Група авторів під керівництвом доктора медичних наук, ­професора В.П. ­Губенка (НМАПО ім. П.Л. Шупика) представила доповідь щодо специфічного введення ­медпрепаратів – ​«Медикаментозні блокади в комплексному лікуванні попереково-крижових радикулопатій у хворих із великими грижами спинальних дисків», про­ілюстровану цікавим клінічним прикладом (доповідач – ​В.С. ­Соловйова).

Доктор медичних наук, професор О.Є. ­Юрик із ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України поділилася досвідом застосування рефлексотерапії при лікуванні остеопорозу та під час реабілітації хворих після вертебропластики.
Тематика питань, над якими працюють сьогодні лікарі-рефлексотерапевти, сімейні лікарі, неврологи та реабілітологи, що брали участь у конференції, вражає своєю широтою. Під моїм керівництвом було представлено низку доповідей за результа­тами на­укових досліджень, які опиралися на переконливі доказові дані, проводились і тривають на базі кафед­ри СМАПД НМАПО ім. П.Л. Шупика та наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Йшлося й про реабілітацію дітей із органічними ураженнями нервової системи (В.В. ­Абраменко) – ​дисертаційна робота на цю тему була успішно захищена майже рік тому, й про моделювальний вплив акупунктури на поліпшення крово­обігу у хворих після інсультів (М.Є. Чіжикова), й про застосування фармакупунктури в механізмі нейро­пластичності як здатності нервових тканин до структурної та функціональної перебудови, й про використання мікросистем у діагностиці патологій нервової системи (О.Є. ­Коваленко).

Важливими результатами свого досвіду поділився практичний лікар А.Ю. Мовчан із м. Моршина – ​програмами та схемами терапії пацієнтів, які отримують короткочасне (10-14 днів) лікування в санаторно-­курортних закладах.

Цікаву дискусію викликала доповідь гостя зі США, професора ­Володимира ­Бобкова. Що краще: віддати перевагу пульсовій діагностиці та безбольовим методам японської школи акупунктури (В. Бобков), залишитися вірним класичним китайським традиціям (С.В. Аснес) або ж є сенс оволодіти обома методиками й віддавати перевагу котрійсь із них, зважаючи на індивідуальні потреби пацієнта? Обговорення теми було продовжено наступного дня роботи конференції, під час майстер-класів.

Саме холістичний (цілісний) підхід до хворого й об’єднав лікарів сімейної медицини та рефлексо­терапевтів. Адже рефлексотерапія пропонує цілу низку засобів надання як невідкладної допомоги, так і допомоги при хронічних розладах. Проблема недостатньої медичної грамотності є соціальною, й саме лікарі сімейної медицини можуть навчити людину надати собі першу медичну допомогу, наприклад, при головному болю, запамороченні, ­задишці, болях у спині тощо. Не спішити ковтати пігулки, а спробувати вплинути на свій стан, наприклад, масажем вушної раковини, ­голови, ­кистей, стоп тощо. Громадські організації, такі як ГО «УАРМА», праг­нуть здійснити прорив у позитивному ставленні й медичного керівництва, й самого суспільства до нефармакологічних методів оздоровлення організму. І недарма від самого початку й до її завершення конференцію гаряче підтримувала президент Української асоціації сімейної медицини, професор Л.Ф. ­Матюха.

Слід віддати належну шану всім ентузіастам, які ­несуть тягар «перетворення» протоколів медичної ­допомоги на реальні помічні й демократичні засоби лікування громадян України.
Закінчився перший день конференції вікториною, де учасники – ​лікарі сімейної медицини та рефлексо­терапевти – ​перехресно ставили один одному ­фахові запитання, виявивши при цьому високий рівень обізнаності у сфері опонента. Нагороди чекали на всіх, а також на найактивніших і найдосвідченіших лікарів – ​членів ГО «УАРМА».

Другий день конференції відбувся на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Ця установа широко відкриває двері тим, хто сповідує принципи профілактики, новаторства, зокрема використання унікальних комп­лементарних методик. Тепле привітання учасникам конференції прозвучало з вуст завідувача відділу внут­рішньої медицини, доктора медичних наук, професора А.М. ­Кравченка.

У межах заходу чимало спеціалістів у своїй галузі провели майстер-­класи. Мною був виконаний сеанс фармакупунк­тури іпідакрином при лікуванні хронічних порушень мозкового кровообігу та патології шийного відділу хребта. Таким чином, відвідувачі конференції змогли спостерігати за поєднанням акупунк­тури та медикаментозної терапії.

Застосування «аплікаційного костюму» за методикою М.Г. Ляпка продемонструвала науковий спів­робітник «Центру здоров’я Ляпка» Н.В. Михайленко. Обгорнутий аплікаторами доброволець, голова якого ще й була розташована в зоні дії міні-піраміди, після півгодинного сеансу констатував прекрасне само­почуття та відчуття відпочинку й бадьорості.

Ефективну щодо поліпшення лімфо- та вено­дренажу, омолодження, але ще малопоширену в Україні методику «гуа-ша» продемонструвала лікар-­рефлексотерапевт М.Є. ­Чіжикова.

Уже вдруге продемонстрував на своєму майстер-­класі сеанс пульсової діагностики й лікування за японською школою акупунктури професор В. ­Бобков.

На конференцію до Києва приїхали гості з багатьох куточків України, США, Німеччини, Грузії, щоб ознайомитися з новими тенденціями, поділитися ­досвідом, отримати практичні навички найрізноманітніших методик лікування.

За результатами роботи конференції було зроб­лено висновки та прийнято резолюцію, в якій зазначено, що інтеграція методів рефлексотерапії в систему реабілітації хворих і профілактики різних захворювань, зокрема в діяльність лікарів загальної практики та вторинної ланки, є актуальною та перс­пективною.

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (46) листопад 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

16.07.2019 Неврологія Ендокринологія На межі неврології та ендокринології: лікування гіпотиреоїдної нейропатії

6 червня у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Когнітивні порушення та деменція при цереброваскулярних та нейродегенеративних порушеннях». Головною темою розгляду стали актуальні питання неврології та пов’язаних з нею інших галузей медицини. Зокрема, обговорювалася проблема впливу ендокринної патології на стан нервової системи. ...

16.07.2019 Неврологія Коморбідність болю та депресії: варіанти вирішення проблеми

На сьогодні надзвичайно актуальною залишається проблема лікування хронічного больового синдрому. У рамках конференції велика увага приділялася коморбідності хронічного болю та депресії, розглядалися патогенетичні механізми цих розладів, а також сучасні методи лікування....

16.07.2019 Неврологія Гострий ішемічний інсульт: розкриваючи максимальні можливості фармакотерапії

Значна увага під час заходу була приділена проблемним аспектам ведення хворих на гострий ішемічний інсульт (ГІІ). У рамках присвяченого інтенсивній терапії в кардіоневрології окремого наукового симпозіуму відбулося обговорення можливостей сучасної фармакотерапії гострого інсульту, котрі доступні сьогодні лікарям і дають змогу покращити результати лікування та знизити інвалідизацію пацієнтів з інсультом....

16.07.2019 Неврологія Фибромиалгия: этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения

Боль является одной из наиболее важных медико-социальных проблем современного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% всех заболеваний ассоциируются с болью, при этом болевой синдром служит причиной 11-40% обращений за первичной медицинской помощью, а в 22% случаев боль становится хронической [1]. Под хронической мы понимаем боль, которая длится более 12 нед (3 мес)....