0 %

Ендокринологія

02.04.2019 Ендокринологія Глікований гемоглобін, маса тіла й артеріальний тиск у пацієнтів із ЦД 2 типу при лікуванні дапагліфлозином в умовах первинної медичної допомоги: ретроспективне дослідження

Дапагліфлозин – ​селективний інгібітор натрієзалежного котранспортера глюкози 2 типу – ​знижує реабсорбцію глюкози в нирках, викликаючи глюкозурію, покращує контроль рівня глікемії, стимулює зниження маси тіла й артеріального тиску (АТ) [1]....

02.04.2019 Ендокринологія Метформін: фармакогенетика, вплив на кишкову мікробіоту та імунітет

В усіх сучасних алгоритмах з лікування цукрового діабету (ЦД) 2 типу препаратом першої лінії є метформін: за відсутності протипоказань він має призначатись усім пацієнтам, які потребують фармакотерапії. Це пояснюється тим, що серед 12 класів засобів для лікування ЦД 2 типу лише метформін поєднує три кардинальні якості, властиві гарним лікам, – ​надзвичайну безпеку, ефективність та економічну доступність. ...

21.03.2019 Ендокринологія Прегабалин – международный стандарт терапии диабетической периферической нейропатии

Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) представляет собой одно из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета (СД) 1 и 2 типа: по данным разных источников, этой патологией страдает 30-40% больных СД (Iqbal Z. et al., 2018; Azmi S. et al., 2019). Принимая во внимание последние статистические данные о прогрессивном росте распространенности СД во всем мире, эксперты ожидают увеличения количества пациентов с ДПН (Iqbal Z. et al., 2018)....

21.03.2019 Ендокринологія Комплексна оцінка стану пацієнта з урахуванням коморбідної патології: стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті (ADA, 2018)

Американська асоціація діабету (ADA) регулярно видає документ під назвою «Стандарти медичної допомоги при діабеті», який складається з поточних клінічних рекомендацій. Цей протокол сприяє покращенню різноманітних компонентів медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом (ЦД), встановленню цілей лікування та методів визначення його якості. Мультидисциплінарний комітет експертів поновлює ці стандарти щороку або навіть частіше....

21.03.2019 Ендокринологія Комплексна терапія цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому: роль і місце Краталу

Цукровий діабет (ЦД) – тяжке інвалідизуюче захворювання, поширеність якого прогресивно збільшується у всьому світі. Згідно з даними, наведеними в Атласі діабету IDF (2017), на ЦД у 2017 р. страждали 424,9 млн осіб, при цьому, відповідно до прогнозів експертів Міжнародної діабетичної федерації, до 2045 р. кількість хворих збільшиться майже на 50% та буде становити 628,6 млн. ...

21.03.2019 Ендокринологія Взаємозв’язок патології щитоподібної залози та цукрового діабету

Усім хворим на ЦД рекомендовано проводити щорічний моніторинг тиреоїдного статусу з метою своєчасного виявлення та лікування патології ЩЗ. Для своєчасної діагностики патології ЩЗ в осіб з ознаками метаболічного синдрому також слід здійснювати щорічне обстеження (ультразвукова діагностика ЩЗ, визначення вмісту ТТГ у крові)....

21.03.2019 Ендокринологія Дисгликемия, дислипидемия и ожирение – три звена одной патологической цепи

Во всем мире ожирение приобретает масштабы пандемии. Ежегодно по меньшей мере 2,8 млн человек погибают от ассоциированных с ним осложнений. Такие обменные нарушения, как дисгликемия и дислипидемия, напрямую связаны с избыточным весом, ожирением и повышением риска сердечно-сосудистых катастроф, поэтому необходимо уделять пристальное внимание коррекции перечисленных состояний. ...

21.03.2019 Ендокринологія Рекомендации АDA/EASD по лечению гипергликемии у больных сахарным диабетом 2 типа (2018): что нового?

В 2018 г. Американская ассоциация диабетологов (American Diabetes Association, ADA) и Европейская ассоциация по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes, EASD) обновили рекомендации от 2015 г. по лечению гипергликемии у взрослых больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. ...

21.03.2019 Ендокринологія Профилактика развития сахарного диабета: взгляд эндокринолога

В последние десятилетия распространенность нарушений углеводного обмена, в частности сахарного диабета (СД), приобрела характер пандемии. Согласно прогнозам Международной федерации диабета (IDF), в 2040 г. СД будет страдать 642 млн человек [1]....

20.03.2019 Ендокринологія Сахарный диабет и коморбидная патология: новый взгляд на старую проблему

Сахарный диабет (СД) в настоящее время является глобальной проблемой здравоохранения. Так, согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 1980 г. количество больных СД составляло 108 млн, а в 2014 г. их было уже 422 млн. Ситуация осложняется коморбидностью, поскольку у пациентов с СД часто выявляются сердечно-сосудистые заболевания, патология почек и печени, ожирение. Это не только ухудшает течение диабета, но и создает трудности в подборе лечения....

19.03.2019 Ендокринологія Школа ендокринолога: акцент на щитоподібну залозу

Науково-освітній проект «Школа ендокринолога» завітав 1-2 листопада 2018 року до м. Одеси. Під час заходу учасники мали можливість прослухати лекції провідних вітчизняних спеціалістів із питань різноманітних розладів ендокринної системи. В огляді представлено доповіді, що висвітлювали проблеми хвороб щитоподібної залози (ЩЗ)....

11.03.2019 Ендокринологія Новини ендокринної хірургії

У травні відбувся черговий конгрес Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES), який проходив в Інституті тропіків в Амстердамі (Нідерланди). Як завжди, конгрес продемонстрував неабиякий інтерес учасників до найсучасніших досліджень і практичних результатів в ендокринній хірургії Європи та світу....