ESMO: У пациентов с распространенным раком легкого комбинированная терапия первой линии улучшает выживаемость без прогрессирования

20.03.2018

Согласно результатам исследования III фазы IMpower150, представленным на конгрессе ESMO Immuno Oncology 2017, новая комбинированная терапия первой линии распространенного неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) увеличивает выживаемость без прогрессирования (ВБП).

Применение комбинации, изученной в ходе этого исследования, имеет научное обоснование. Так, бевацизумаб может усиливать способность атезолизумаба восстанавливать противо­опухолевый имму­нитет благодаря подавлению иммуносупрессии, ­связанной с VEGF, тогда как химиотерапия (ХТ) –карбоплатин и паклитаксел – может индуцировать иммунный ответ. Атезолизумаб представляет собой моноклональное антитело, которое ингибирует PD-L1; бевацизумаб является биологическим антиангиогенным лекарственным средством.

В исследование IMpower150 было включено 1202 пациента, которые были рандомизированы на 3 группы:

группа А –ХТ и атезолизумаб;

группа В – ​ХТ, бевацизумаб и атезолизумаб;

группа С – ​ХТ и бевацизумаб.

Сравнительный анализ показателей ВБП в группах B и C показал преимущество комбинации препаратов атезолизумаб, бевацизумаб и ХТ над комбинацией бевацизумаба и ХТ, при этом медиана ВБП составила 8,3 и 6,8 мес соответственно (отношение рисков – ​ОР – ​0,62; 95% доверительный интервал – ​ДИ – ​0,52-0,74; р<0,0001) в ITT-популяции пациентов с диким типом (WT) генов (из этой популяции были исключены пациенты с мутацией киназы анапластической лимфомы – ​ALK или рецептора эпидермального фактора роста – ​EGFR).

Медиана ВБП в популяции Teff-WT, которая включала пациентов с экспрессией сигна­туры генов Т-эффекторов Teff в опухолевой ткани, составляла 11,3 и 6,8 мес (ОР 0,51; 95% ДИ ­0,38-0,68; р<0,0001) в группах B и C соответственно. Увеличение ВБП наблюдалось независимо от статуса PD-L1, в том числе у пациентов с PD-L1-отрицательными опухолями (опухолевые клетки (ОК) 0 / инфильтрирующие опухоль клетки (ИК) 0: ОР 0,77; 95% ДИ 0,61-0,99).

Комментируя результаты исследования, профессор Solange Peters (г. Лозанна, Швейцария) отметила, что иммунотерапия в монорежиме в первой линии лечения эффективна у пациентов с высокой экспрессией PD-L1, однако количество таких пациентов составляет менее трети от всех случаев НМРЛ. В ходе исследования II фазы комбинация иммунотерапии и ХТ на основе платины показала положительный результат у пациентов с НМРЛ вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1, что послужило основанием для одобрения данной комбинации Управ­лением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США.

Следует отметить, что эффективность сочета­ния ХТ и иммунотерапии не зависит от экспрессии ­PD-L1 или сигнатуры гена Teff. При применении данной комбинации был получен ответ также у пациентов с мутацией EGFR и ALK, которые обычно плохо переносят иммунотерапию. Это исследование показало, что применение ХТ в комбинации с иммунотерапией исключает необходимость отбора пациентов на основании конкретных биомаркеров.

http://www.esmo.org

Перевела с англ. Екатерина Марушко

Тематичний номер «Онкологія» № 1 (52), лютий 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

30.05.2021 Онкологія та гематологія Програма Guardian: мовою доказової медицини про туроктоког альфа

Туроктоког альфа (препарат НовоЕйт, фармацевтична компанія Novo Nordisk, Данія) – ​це рекомбінантний людський фактор коагуляції VIII (FVIII) з усіченим В-доменом без будь-яких інших модифікацій у послідовності амінокислот. Засіб є очищеним білком, який складається з 1445 амінокислот і має молекулярну масу близько 166 кДа. Його виготовляють за допомогою технології рекомбінантної ДНК у клітинах яєчників китайського хом’яка й отримують без додавання будь-яких білків людського чи тваринного походження в процесі культивування клітин, очищення або виробництва готового препарату....

30.05.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Роль імунотерапії у лікуванні меланоми шкіри

12-14 березня на міжнародній медичній науково-освітній платформі Medical Knowledge Hub відбулася друга Школа дерматоонкології. Онлайн-захід був орієнтований на лікарів, які займаються діагностикою та лікуванням пухлин шкіри, а саме дерматологів, онкологів, онкохірургів, патоморфологів, суміжних спеціалістів. Особливою подією школи став сателітний симпозіум компанії MSD, у рамках якого провідні фахівці висвітлили сучасні погляди на діагностику та лікування меланоми....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Ефективність палбоциклібу у комбінації з летрозолом порівняно з монотерапією летрозолом як першої лінії лікування HR+/HER2- метастатичного раку молочної залози у клінічній практиці в США

За оцінками, у 13% жінок протягом життя буде діагностовано інвазивний рак молочної залози (РМЗ), а 3% помруть від цієї хвороби [1]. Метастатичний РМЗ (МРМЗ) є невиліковною хворобою, за якої 5-річна виживаність у жінок становить 28,1% [2]. Для лікування пацієнток з гормон-рецепторпозитивним (HR+) та негативним за експресією рецепторів людського епідермального фактора росту 2 типу (HER2-) МРМЗ сучасні настанови рекомендують комбінувати інгібітор циклінзалежної кінази 4/6 (CDK4/6) з ендокринною терапією....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Предиктивні та прогностичні біомаркери персоналізованого лікування пухлин шлунково-кишкового тракту

Рак шлунково-кишкового тракту є однією з основних причин онкологічної смертності у всьому світі. Хоча багато хіміотерапевтичних засобів та їх комбінацій доступні у клінічній практиці, загальний прогноз у пацієнтів із запущеним раком шлунково-кишкового тракту залишається поганим. Глибоке знання молекулярної патології дає можливість розробляти нові мішеневі персоналізовані методи лікування. ...