0 %

Кардіологія

03.05.2019 Кардіологія Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018)

Минулого року опубліковано четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ІМ)....

25.04.2019 Кардіологія Влияние статинов на функцию почек у пациентов с сахарным диабетом

В статье приведен обзор международных клинических исследований, посвященных изучению механизма действия статинов. Также был доказан положительный эффект данных препаратов на функцию почек при нарушениях метаболизма и хронической болезни почек (ХБП) как факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)....

25.04.2019 Кардіологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Огляд рекомендацій щодо ведення пацієнтів із клапанною хворобою серця

У 2017 р. робочою групою з ведення пацієнтів із клапанною хворобою серця (КХС), Європейською спілкою кардіологів (ESC) та Європейською асоціацією кардіоторакальної хірургії (EACTS) були розроблені рекомендації щодо лікування й діагностики КХС. У статті представлений стислий огляд даного документа з акцентами на ключових розділах....

25.04.2019 Кардіологія Функціональна діагностика: звертаємося до підручника

Редакція медичної газети «Здоров’я України», тематичного номера «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» продовжує знайомити наших читачів із ґрунтовним і детальним підручником «Функціональна діагностика» за редакцією доктора медичних наук, професора О.Й. Жарінова, доктора медичних наук, професора Ю.А. Іваніва та кандидата медичних наук, доцента В.О. Куця. Пропонуємо вашій увазі розділ «Суправентрикулярні тахікардії»....

25.04.2019 Кардіологія Реперфузионное повреждение миокарда: стратегия медикаментозной терапии

Ущерб, нанесенный сердечной мышце при остром инфаркте миокарда (ИМ), является результатом двух процессов: ишемии и последующей реперфузии (Ibanez B., Heusch G., 2015). Реперфузионное повреждение – ​синдром, возникающий вследствие восстановления коронарного кровотока в ишемизированной зоне и характеризующийся миокардиальной, электрофизиологической и/или сосудистой дисфункцией (Ватутин Н. Т. и соавт., 2013)....

25.04.2019 Кардіологія Ішемічна хвороба серця та еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце серед причин втрати працездатності та смертності у світі, особливо в економічно розвинених країнах. Так, за даними Американської асоціації серця (AHA) та Американської асоціації інсульту (ASA), ІХС є головною причиною смертності серед усіх серцево-судинних захворювань (ССЗ) у 43,8% випадків, інсульт – ​16,8%, серцева недостатність (СН) – ​9,0%, артеріальна гіпертензія (АГ) – ​9,4% та інші ССЗ – ​17,9%. ІХС призводить до 1 із 7 смертей у США [57]....

25.04.2019 Кардіологія Фармакотерапия артериальной гипертензии: обновленные рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов

В 2018 г. Европейское общество гипертензии (ESH) и Европейское общество кардиологов (ESC) представили обновленные рекомендации по ведению пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Как указывают авторы B. Williams et al. (European Heart Journal, 2018; 39 (33): 3021-3104), основные новации призваны усовершенствовать существующие методы диагностики и тактики терапии АГ, сделать их практичнее, проще, эффективнее. Изменилась ли стратегия лечения АГ? Кому рекомендована фармакотерапия? Как добиться эффективного контроля АД?...

25.04.2019 Кардіологія Інфаркт міокарда та серцева недостатність: новини кардіології 2018 року

30 листопада у Києві в Інституті серця МОЗ України відбувся вже традиційний щорічний науково-практичний семінар, присвячений найактуальнішим питанням кардіології та кардіохірургії. Даний науковий захід пройшов за активною участю кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика (м. Київ), а також за сприяння департаментів охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. На освітньому форумі були присутні близько 200 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів із функціональної діагностики, слухачів та інтернів кафедр академії....

25.04.2019 Кардіологія Является ли подагра фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Подагра – ​системное метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов. В основе возникновения подагры лежит повышение концентрации мочевой кислоты в крови – ​гиперурикемия. В статье J.A. Singh «When gout goes to the heart: does gout equal a cardiovascular disease risk factor?» (Ann Rheum Dis, 2015; 74: 631-634) обсуждается возможная роль гиперурикемии и подагры в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и предлагаются пути снижения связанного с ними кардиоваскулярного риска....

18.04.2019 Кардіологія Рациональность применения комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска

Научно-практическая конференция «Гендерные особенности кардиометаболического риска у женщин», состоявшаяся в г. Днепре, стала платформой для презентации новых данных и обмена опытом. В рамках мероприятия рассматривался широкий спектр актуальных проблем....

18.04.2019 Кардіологія Роль и место амиодарона в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма: когда нет альтернативы

В предыдущем номере был приведен краткий обзор совместного доклада старшего научного сотрудника отдела аритмий, кандидата медицинских наук Елены Николаевны Романовой и старшего научного сотрудника отдела реанимации и интенсивной терапии, доктора медицинских наук Олега Игоревича Иркина, ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев). ...

17.04.2019 Кардіологія Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці серцево-судинних хвороб

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) протягом десятиліть виступають провідною причиною захворюваності та смертності населення України та світу. Вони спричиняють близько третини всіх смертей у світі, що становить 17,9 млн випадків щорічно (Teo K.K., Dokainish H., 2016). Поширеність ССЗ і смертність від них є найвищими в країнах із низьким і середнім рівнями достатку (GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016; Yusuf S. et al., 2014)....