Акушерство/гінекологія

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Коррекция нарушений менструального цикла при нейрообменно-эндокринном синдроме

Нейрообменно эндокринный синдром (НОЭС) – нарушение гормональной функции надпочечников и яичников на фоне диэнцефальной симптоматики и прогрессирующего ожирения [2]. В эндокринологии НОЭС чаще называют гипоталамическим или диэнцефальным синдромом, учитывая преобладание диэнцефальной симптоматики при этой патологии. ...

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Національний проект «Онкодозор»: актуальні проблеми сьогодення

29 січня 2015 р. в Івано-Франківську відбулася Всеукраїнська телеконференція на тему «Мультидисциплінарні аспекти скринінгу та профілактики раку репродуктивних органів», приурочена до Всесвітнього дня боротьби з раком. У її роботі взяли участь лікарі акушери гінекологи, онкологи, мамологи, урологи з усієї України, які обговорили основні питання діагностики, лікування та профілактики пухлин репродуктивної системи. Пропонуємо читачам ознайомитися з виступами учасників конференції, які стосувалися онкологічної проблематики у жіночій популяції, а також із запитаннями і відповідями на них, що прозвучали в рамках наукового форуму....

26.02.2015 Акушерство/гінекологія Синдром поликистозных яичников в практике детского гинеколога

М.Ю. Сергиенко, к.м.н., Э.Б. Яковлева, д.м.н., профессор, В.Г. Воробьева, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства По данным консенсуса Европейского общества репродукции человека и эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM) 2012 г., 45% женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) страдают бесплодием, 65% случаев эндокринного бесплодия приходятся на долю этой патологии. Тесная ассоциация синдрома с метаболическими на...

16.02.2015 Акушерство/гінекологія Ендокринологія Полікістоз яєчників: синдром чи діагноз?

Пропонуємо ознайомитися з доповіддю члена-кореспондента НАМН України, завідувача відділенням ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, доктора медичних наук, професора Тетяни Феофанівни Татарчук, яка присвячена одній з актуальних проблем сучасної ендокринної гінекології – синдрому полікістозних яєчників (ПКЯ). – Минуло майже 80 років, як I. Stein та M...

12.02.2015 Акушерство/гінекологія Железодефицитная анемия в акушерско-гинекологической практике: актуальность проблемы и современные возможности терапии

Проблема железодефицитной анемии (ЖДА) в акушерско-гинекологической практике кажется на первый взгляд простой и легко решаемой, но в действительности очень далека от разрешения. Установлено, что анемия ассоциируется со снижением качества жизни пациенток, повышенным риском гемотрансфузии и связанных с ней осложнений, ухудшением исходов беременности и оперативных вмешательств. Однако несмотря на актуальность и наличие современных эффективных методов коррекциижелезодефицита, большое количество женщин по-прежнему страдают ЖДА. И связано это, скорее всего, с недостаточным вниманием врачей к данной проблеме. ...

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Сімейна медицина: вперед у минуле?

Актуальність цієї проблеми пояснюється не лише спротивом (більше прихованим, аніж відкритим) до адміністративного запровадження інституту сімейного лікаря, але й низкою тектонічних зрушень у медичній сфері, які стануть неминучими і запровадять принципово нові (нові – не означає кращі) «правила гри», від яких постраждають усі, можливо, навіть ті, хто давно перейшов у сегмент приватної медицини. Виняток становлять лише ті громадяни України, які отримують лікування за кордоном....

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Проблемы и пути решения этиотропной терапии ВЗОМТ

На современном этапе основными проблемами этиотропной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) являются следующие аспекты: расширение спектра патогенов (условно-патогенная флора, вирусно-бактериальные ассоциации, микст- и коинфекции и др.); увеличение числа устойчивых штаммов (вследствие нерациональной антибиотикотерапии, самолечения, в том числе с использованием препаратов новейших поколений, внутривидовых мутаций микроорганизмов и др.); появление новых данных об изменении фармакодинамики в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, осложнений, локализации поражения и др.; возрастание количества осложнений и побочных эффектов, повышение стоимости лечения....

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Профілактика запальних ускладнень під час проведення амбулаторної хірургічної гістероскопії

Сучасний етап розвитку охорони здоров'я як у світі, так і в Україні характеризується структурною перебудовою; оптимізацією мережі лікувально-профілактичних закладів з акцентом на розвиток первинної ланки медичної допомоги і пошуком засобів зменшення видатків на медичну допомогу загалом; можливістю наближення для населення вторинної (спеціалізованої) допомоги, зокрема гінекологічної, при збереженні високої якості та ефективності діагностично"лікувального процесу....

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Фармакологические стратегии в лечении предменструального синдрома

Неотъемлемой частью охраны здоровья матери и ребенка являются своевременная диагностика и рациональное лечение заболеваний грудной железы (ГЖ). ГЖ является органом репродуктивной системы женщины, развитие и функционирование которого находится в тесной взаимосвязи с состоянием здоровья всей репродуктивной системы в различные возрастные периоды. Многочисленные исследования, посвященные изучению данного вопроса, показали, что ГЖ является органом"мишенью для многих гормонов, в первую очередь половых. Боль в ГЖ – одна из основных причин, по которой женщины обращаются к врачу, в подавляющем большинстве случаев – к гинекологу. ...

21.12.2014 Акушерство/гінекологія «Юрия-Фарм»: на страже женского здоров'я

24-26 сентября в г. Киеве состоялись научно"практическая конференция с международным участием и пленум Ассоциации акушеров-гинекологов Украины «Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии». В рамках конференции обсуждался ряд акушерско-гинекологических проблем, которым редко уделяется внимание на научных медицинских форумах. Предлагаем читателям ознакомиться с наиболее интересными докладами, посвященными проблемам раннего токсикоза (РТ), плацентарной дисфункции (ПД) и артериальной гипертензии (АГ) у беременных....

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Фемостон в профилактике и лечении климактерических нарушений

24-26 сентября в г. Киеве состоялись научно-практическая конференция с международным участием и пленум Ассоциации акушеров-гинекологов Украины «Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии». В рамках конференции компанией Abbott был проведен сателлитный симпозиум, посвященный проблемам менопаузы. Предлагаем читателям ознакомиться с докладами, вызвавшими наиболее высокий интерес аудитории. ...

21.12.2014 Акушерство/гінекологія Спектр возможностей дидрогестерона для коррекции гормональных нарушений

Гестагены остаются наиболее назначаемыми препаратами в гинекологической практике. Их широкое применение обусловлено возрастающей распространенностью прогестерондефицитных состояний, характерных для всех возрастных периодов жизни женщины. Предлагаем читателям ознакомиться с современными подходами и возможностями использования дидрогестерона в лечении гиперплазии эндометрия (ГЭ), аномальных маточных кровотечений (АМК) и недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ)....