Статины в лечении пациентов високого риска: как обеспечить быстрый эффект и длительную приверженность к терапии?

06.04.2015

Статины сегодня являются обязательным компонентом лечения пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска (ССР), и целесообразность их назначения с целью первичной и вторичной сердечно-сосудистой профилактики таким больным не вызывает сомнений. Другой вопрос – всегда ли в реальной клинической практике на уровне первичного звена здравоохранения происходят правильная оценка ССР и выявление всех пациентов (в т. ч. малосимптомных), которым показана терапия статинами в качестве первичной профилактики? И если принято решение назначить статинотерапию, во всех ли случаях врачи правильно выбирают препарат и дозу?
О том, как отобрать больных для терапии статинами, каковы основные задачи врача при назначении этих препаратов и каким представителям группы отдать предпочтение в большинстве ситуаций, рассказывает профессор кафедры терапии Украинской военно- медицинской академии (г. Киев), кандидат медицинских наук Марьяна Николаевна Селюк.

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

23.09.2020 Ревматологія Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів

Остеоартроз (ОА) – ​найпоширеніша форма артриту, яка вражає понад 300 млн людей у всьому світі та є провідною причиною інвалідності серед літніх осіб. ОА супроводжується деградацією хряща, ремоделюванням кісток, утворенням остеофітів та запаленням синовіальної оболонки, що призводить до розвитку болю, ригідності, набряклості та порушення функції суглоба. Від ОА найчастіше страждають суглоби кінцівок, а терапія недуги передбачає застосування медикаментозних та немедикаментозних стратегій, часто в комбінації. ...

11.09.2020 Кардіологія Ревматологія Ураження серцево-судинної системи при системних некротизувальних васкулітах

Системні некротизувальні васкуліти (СНВ) – ​гетерогенна група захворювань, основними морфологічними проявами яких є запалення та некроз стінки судин, а спектр клінічних ознак залежить від типу, розміру, локалізації уражених судин і тяжкості супутніх запальних порушень....

10.09.2020 Кардіологія Проста оптимізація терапії для складних пацієнтів

Під час пандемії COVID‑19 системи охорони здоров’я фокусуються на профілактиці та лікуванні коронавірусної інфекції, проте фактори серцево-судинного ризику (ССР) мають значно більші масштаби поширеності в популяції та наслідки. Серед них найбільше значення має артеріальна гіпертензія (АГ). Нещодавно в китайському проспективному дослідженні було показано, що серед госпіталізованих із COVID‑19 пацієнтів, які приймали блокатори ренін-ангіотензинової системи (РАС) для контролю артеріального тиску (АТ), смертність була на 58% меншою, ніж у тих, хто не приймав інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) або сартани (Zhang P. et al., 2020)....

10.09.2020 Кардіологія Принципи статинотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

У всьому світі смертність через різноманітні ускладнення серцево-судинних захворювань (ССЗ) лишається на досить високому рівні, особливо у країнах із недостатнім економічним розвитком. При цьому активне застосування методів первинної та вторинної профілактики ССЗ дозволяє суттєво знизити показники серцево-судинної (СС) летальності. ...