Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології

23.01.2020

Стаття у форматі PDF

Актуальність проблеми захворюваності дітей із порушеннями фізичного та розумового розвитку

Сьогодні спостерігається зростання кіль­кості дітей з інвалідністю, які мають порушення фізичного та розумового розвитку [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 10% населення земної кулі – ​люди з інвалідністю, з них 120 млн – ​діти та підлітки [2]. Інвалідизація дитячого населення є надзвичайно актуальною проблемою, що набула державного значення, оскільки це не лише медична, але й соціальна, психологічна та економічна проблема. В Україні вперше впродовж року встановлюють інвалідність у понад 17 тис. дітей. У структурі інвалідності дітей за період 2011‑2015 рр. серед причин інвалідизації перше місце посідають природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (29,13‑31,3%), друге – ​хвороби нервової системи (18,9‑17,0%), третє – ​розлади психіки та поведінки (15,5‑14,0%) [3].

Можливості біорегуляційного підходу

Лікування неврологічних захворювань як у дорослих, так і дітей є досить складним завданням. Зважаючи на вищевказане, актуальним залишається пошук лікарських засобів, які би сприяли покращенню моторних і психічних навичок у хворих дітей, прискоренню дозрівання структур центральної нервової системи (ЦНС), підвищували ефективність терапії за сприятливішого профілю безпеки. Останнім часом для лікування дітей із неврологічною патологією, разом із традиційними медикаментозними засобами, все ширше застосовують препарати ТМ Heel.

Раніше в літературі стосовно згаданих ліків використовували термін «антигомотоксичні препарати» (АГТП) [4]. Ця група лікарських засобів реалізує патогенетичний біорегуляційний підхід у терапії, який забезпечує комплекс­не та збалансоване відновлення регуляторних, метаболічних, енергетичних, захисних та детоксикаційних функцій організму. Препарати ТМ Heel містять надмалі дози діючих речовин рослинного, мінерального та тваринного поход­жен­ня, які сприяють активації процесів дренажу і детоксикації, поліпшенню метаболізму й відновленню енергоефективності, що зумовлює активізацію процесів самовідновлення клітин і тканин. Важливою особливістю препаратів ТМ Heel є відсутність фармакокінетики. Надмалі дози діючих речовин не метаболізуються в організмі, а тому не потребують додаткових витрат енергії і не створюють фармакологічного навантаження на організм [5, 6]. Дія таких препаратів, як правило, не стимулює конкретний орган, а включає та розвиває приховані компенсаторні можливості організму, резерв яких у дітей здебільшого буває досить значимим [4].

Характеристика препарату Церебрум композитум Н

Церебрум композитум Н – ​це комплексний засіб, до складу якого входять 26 компонентів рослинного, тваринного та мінерального поход­жен­ня в надмалих дозах: 4 суїс-органних (Cerebrum suis, Hepar suis, Embryo suis, Placenta suis), 14 рослинних і 7 мінеральних компонентів, нозод (Medorrhinum) [7]. Церебрум композитум Н найбільш близький до групи ноотропних засобів, але за своїм складом та механізмом дії принципово відрізняється від традиційних ноотропів [8, 9]. Крім того, вказаний препарат чинить метаболічний, психотропний, антидепресивний, ангіопротекторний ефект [8]. Він сприяє покращенню кровопостачання та мікроциркуляції у ЦНС, що зі свого боку стимулює роботу вищих регуляторних і надсегментарних вегетативних центрів, посилює їхній контроль над роботою підлеглих структур [7‑9].

Церебрум композитум Н проявляє регулюючу дію на всі функції ЦНС. Його застосування в дитячій неврології дає змогу відновлювати функціональну активність ЦНС, при цьому він не викликає судомної готовності, характерної для традиційних ноотропів. Вказаний лікарський засіб широко використовують у клінічній неврологічній, психіатричній та педіатричній практиці. При вивченні ефектів препарату Церебрум композитум Н за допомогою комп’ютеризованої електроенцефалографії було встановлено, що викликані ним зміни електричних процесів виникають навіть раніше, ніж клінічні ефекти і спостерігаються в різних зонах мозку. Церебрум композитум Н поєднує в собі властивості м’якого нейролептика, коректора нейролептичних розладів та антидепресанту [7, 9].

Огляд клінічних досліджень препарату

Дія та клінічні ефекти препарату Церебрум композитум Н були вивчені у дослід­жен­нях, проведених українськими фахівцями.

У роботах професора С.К. Євтушенко (Дитячий обласний клінічний центр нейрореабілітації, м. Донецьк) вивчено ефективність лікування дітей із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) – ​подвійна і геміпаретична форма; затримкою психомовних функцій (гіпоксично-травматичного ґенезу); наслідками травм черепа і забиття мозку; апалічним синдромом (декортикаційний синдром після вірусного менінгоенцефаліту, отруєння, анафілактичного шоку); тяжкими формами церебрального паралічу і станом після імплантації ембріональної тканини мозку; прогресуючими м’язовими дистрофіями. Були відзначені позитивні результати лікування, підтверджені нейропсихологічними та інструментальними тестами. Спостерігалися нормалізація мозкового кровообігу, редукування підвищеної біо­електричної активності мозку, вирівнювання біоенергетики в меридіанах, які курують головний мозок. Виявлено значне поліпшення когнітивних та мовних функцій ​у 19,2% дітей, покращення стану – ​у 39,5%. Помірне (23,9%) та незначне поліпшення (12,9%) відзначали у групі дітей з апалічним синдромом і прогресуючими м’язовими дистрофіями, при яких звичайна терапія взагалі не мала ефекту. Також виявлено, що препарат Цереб­рум композитум Н є когнітивним коректором у дітей з епілептичним синдромом, що тривалий час отримують антиконвульсанти і яким через епілептичні напади приз­начати ноотропні препарати неможливо.

Таким чином, було зроблено висновок, що використання препарату Церебрум композитум Н є ефективним у дітей із психомовною та моторною затримкою розвитку різного ґенезу, що проводиться як за традиційною, так і оригінальною методикою авторів (фармакопунктура за корпоральною і краніопунктурною методикою із введенням препарату в біологічно активні точки) [7].

У роботах В.Н. Горової (Територіальний центр МСОІ, м. Рівне) досліджували ефективність лікування дітей із ДЦП і синдромом Веста. Встановлено, що в усіх осіб дитячого віку із ДЦП, які отримували Церебрум композитум Н, спостерігали поліпшення фізичного, неврологічного, емоційного статусу, а також когнітивних функцій. При синд­ромі Веста зменшувалася частота епілептичних нападів, покращився малюнок ходи, діти почали активніше і цілеспрямованіше цікавитися навколишнім світом, вимовляти кілька слів по складах [4].

У роботах Є.І. Іванової, І.Б. Знови та В.С. Пуш­кіної (Дитяча клінічна лікарня № 8, м. Київ) вивчали ефективність препарату Церебрум композитум Н як у монотерапії, так і у складі комплексного лікування з іншими антигомотоксичними засобами для усунення наслідків перинатальних уражень нервової системи із затримкою психомоторного розвитку, а також у дітей, які мали низьку успішність. Так, у першому випадку поліпшення спостерігали у вигляді появи нових рухових функцій і психоемоційних реакцій, у другому – ​у всіх школярів покращилися увага, пам’ять, зменшилася кількість помилок на письмі. Позитивні результати були отримані у 94,5% дітей, погіршень або побічних ефектів не виявлено [10].

У роботах О.О. Михайлової вивчали застосування препарату Церебрум композитум Н під час лікування різних психоневрологічних ускладнень у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД). Дослід­жен­ня проводили в ДУ «Інститут охорони дітей і підлітків НАМН України» (м. Харків). У цьому дослід­жен­ні встановлено, що гіперглікемія та метаболічні продукти в динаміці захворювання ЦД істотно впливають і ускладнюють інтегративні процеси в ЦНС, що зі свого боку знижує адаптаційні можливості організму, зокрема інтелектуальну діяльність. Вік маніфестації та тяжкість ЦД, включення вікового нервово-психічного реагування дитячого організму, нейронейральна незрілість сприяють виснаженню функціональних резервів ЦНС, що призводить до формування низки стресогенних розладів. Таким пацієнтам терапію препаратом Цереб­рум композитум Н проводили на тлі застосування базових антидіабетичних засобів. У результаті лікування виявлено регрес цереб­роастенічних симптомів, поліпшення когнітивних показників, зменшення ступеня тяжкості мікроциркуляторних, дисметаболічних і цереброваскулярних порушень, покращення психічного стану (65% випадків). 

Наявність у препараті Церебрум композитум Н поліфункціональної дії, реалізація ефекту шляхом регулювання, а також мінімальне фармакологічне навантаження забезпечують його високу ефективність в лікуванні одного з найтяжчих ускладнень ЦД – ​діабетичної енцефалопатії. Автори дослід­жен­ня дійшли висновку, що препарат Церебрум композитум Н, завдяки своїм нейрометаболічним і нейротрофічним властивостям, може застосовуватися для профілактики та лікування складних соматоневрологічних розладів у дітей, які страждають на ЦД [11].

Висновки

У статті зібрані узагальнені дані щодо терапевтичної ефективності препарату Цереб­рум композитум Н у разі його застосування в дитячій неврологічній практиці. Встановлено, що згаданий лікарський засіб дає змогу розширити можливості фармакотерапії дітей із патологією нервової системи органічного та функціонального поход­жен­ня. Церебрум композитум Н має високу терапевтичну ефективність та сприятливий профіль безпеки. Його можна застосовувати як у монотерапії, так і в поєднанні з іншими ліками, що допомагає знизити частоту розвитку побічних реакцій та посилити їхню терапевтичну дію.

Список літератури знаходиться в редакції

Підготувала Т.В. Руда

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (51) грудень 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

18.09.2020 Неврологія Тривога та когнітивні порушення: можливості й критерії вибору фармакотерапії

Сьогодні проблема стресу та стрес-залежних захворювань стає однією з провідних у сучасному суспільстві. Особливої актуальності набуває патологічний вплив хронічного психоемоційного стресу, що є причиною формування патологічних процесів, які лежать в основі «хвороб цивілізації» – своєрідної «триголової гідри» сучасної медицини, котра включає психосоматичну та цереброваскулярну патологію, а також неврози [9, 20, 30]. Об’єднує згадані форми патології первинність ураження центральної нервової системи (ЦНС) на всіх рівнях структурно-функціональної організації мозку – від молекулярного до системного – з подальшим розвитком дисрегуляції внутрішніх органів, центрального й периферичного кровообігу, тому «хвороби цивілізації» належать до категорії «дисрегуляційної патології» [10]....

08.09.2020 Кардіологія Неврологія Коморбідна депресія на тлі ішемічної хвороби серця: ефективність венлафаксину

На даний час депресивні розлади є однією із провідних медико-соціальних проблем. ВООЗ порівнює депресію з епідемією, що охопила людство. Депресивні розлади займають перше місце серед причин втрати працездатності в економічно розвинених країнах. Депресія часто зустрічається при різних станах: артеріальній гіпертензії (АГ), ішемічній хворобі серця (ІХС), інсульті, хронічних захворюваннях легень, онкопатології, цукровому діабеті (ЦД), синдромі набутого імунодефіциту, хворобі Паркінсона, а також у разі втрати зору і слуху. ...

31.08.2020 Неврологія Нейроповедінкові наслідки черепно-мозкової травми: актуальність і можливості корекції

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є важливою медико-соціальною проблемою. Нещодавній огляд епідеміологічних досліджень у Європі показав, що розповсюдженість ЧМТ становить 235 госпіталізованих випадків (включаючи й летальні) на 100 тис. населення. Від ЧМТ страждають переважно особи молодого працездатного віку у зв’язку зі збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод, воєнних конфліктів, спортивно-побутових ушкоджень. Нерідко наслідки ЧМТ спричиняють стійку втрату працездатності, а в тяжких випадках – інвалідизацію, що потребує великих матеріальних витрат для проведення лікувально-реабілітаційних заходів....

17.08.2020 Неврологія Лечение пациентов с болезнью малых сосудов мозга: потенциал применения Цеброфита

В марте 2020 года в Харькове прошла научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы современной неврологии». Возможный потенциал применения Цеброфита, экстракта герициума, в лечении пациентов с болезнью малых сосудов мозга представил в рамках мероприятия заведующий отделом сосудистой патологии головного мозга и реабилитации Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, д. мед. н., профессор Владислав Николаевич Мищенко....