Кардіологія

06.04.2014 Кардіологія Микрососудистая ишемия при ишемической болезни сердца: современное состояние проблемы

Микрососудистая (МС) ишемия, обусловленная нарушением перфузии миокарда на уровне микроциркуляторного русла, играет важную роль в развитии, течении и механизмах дестабилизации ишемической болезни сердца (ИБС). Полная версия статьи в формате .pdf ...

06.04.2014 Кардіологія Лікування зупинки серця при гострому інфаркті міокарда

Специфіка реанімації при гострому інфаркті міокарда (ІМ) визначається тим, що вона проводиться на тлі тяжкого ураження серця та часто супроводжується недостатністю кровообігу та іншими ускладненнями. Полная версия статьи в формате .pdf ...

04.04.2014 Кардіологія Особенности применения лекарственных средств при беременности: прежде чем начать, обдумай

И.В. Давыдова,|27.03.2015 По данным ВОЗ, рецептурные или безрецептурные фармакологические средства, социальные фармацевтические средства (табак и алкоголь) или нелегальные препараты (наркотики, галлюциногены и т.п.) принимают во время беременности более 90% пациенток. Полная версия статьи в формате .pdf ...

04.04.2014 Кардіологія «60+ Кардіо»: шанс на здорове довголіття для всіх і кожного

Ольга Радучич|27.03.2015 У вересні 2012 р. за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та компанії «Сандоз» стартувала Всеукраїнська соціальна ініціатива «60+ Кардіо». Полная версия статьи в формате .pdf ...

04.04.2014 Кардіологія Стратифікація ризику як найважливіший аспект ведення пацієнтів з ГКС

Наталя Очеретяна|27.03.2015 Гострий коронарний синдром (ГКС) – дуже важливий етап в еволюції ішемічної хвороби серця (ІХС), який характеризується високим рівнем летальності хворих. Можливості зниження ризику смерті пацієнтів з ГКС значною мірою залежать від того, наскільки правильно здійснюється стратифікація ризику. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Магнітно-резонансна томографія як сучасний метод візуалізації в кардіології

За останні роки в клінічній практиці, зокрема в кардіології, відмічається прогресивний розвиток та імплементація нових технологій і сучасних методів візуалізації й діагностики з метою своєчасного виявлення патологічних змін з боку різних органів і систем, характеру їх прояву та ступеня тяжкості, серед яких магнітно-резонансна томографія (МРТ) є яскравим прикладом практичної реалізації новітніх досягнень у клінічній медицині, у тому числі в кардіології. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Кардиобезопасность лекарственных препаратов, применяемых для лечения хронического обструктивного заболевания легких

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) является одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире этим заболеванием страдают 210 млн человек, несмотря на то что повсеместно имеет место гиподиагностика данного серьезнейшего недуга. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Можливості використання валсартану при артеріальній гіпертензії в амбулаторній практиці: реалії сьогодення в ракурсі українського популяційного дослідження 2010-2013 років

На сьогоднішній день практична медицина має достатньо потужний фармакологічний потенціал для лікування хворих з артеріальною гіпертензією (АГ), який базується насамперед на п’яти основних класах антигіпертензивних препаратів – АГП (інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, діуретики, антагоністи кальцію, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ – БРА ІІ і β-адреноблокатори) Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Инфекционный миокардит – взгляд на проблему изнутри

Миокардит – поражение сердечной мышцы воспалительного характера, обусловленное непосредственным или опосредованным через иммунные механизмы воздействием целого ряда факторов и ассоциированное с нарушениями механической и электрической функции сердца (В.Н. Коваленко, 2008). Истинная распространенность миокардита неизвестна. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія К вопросу о метаболическом ремоделировании миокарда

В 2004 г. М. van Bilsen и соавт. предложили термин «метаболическое ремоделирование миокарда» для обозначения патологических изменений, опосредованных избытком активации жирных кислот в кардиомиоците. Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Сравнительная антигипертензивная эффективность блокатора рецепторов ангиотензина азилсартана медоксомила и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента рамиприла

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из важнейших факторов кардиоваскулярного риска, распространенность которой остается высокой (Европа – 44,2%, Северная Америка – 27,6%). Полная версия статьи в формате .pdf ...

03.04.2014 Кардіологія Прикроватный тест для прогнозирования риска послеоперационной фибрилляции предсердий у пациентов, перенесших хирургические вмешательства на сердце: шкала POAF

Фибрилляция предсердий (ФП) остается самым частым осложнением операций на сердце. Полная версия статьи в формате .pdf ...